Бюро „Информация за библиотеката“ – нова инициатива в полза на потребителите

Радостина Тодорова

При обслужването на потребителите, Библиотеката на НБУ се стреми да прилага разнообразни методи, които да подпомагат читателите при непосредствената им работа в библиотеката.

Един от основните проблеми при обслужването бе ниската степен на владеене ползването на системата от традиционни каталози. След предоставяне на достъп чрез Internet до Q-OPAC – електронен каталог на библиотеката и модулите “Периодични издания” и “Дипломни работи” от т. нар. Дигитална библиотека, източниците на библиографска информация се увеличиха. Това многообразие от възможности допълнително затрудни ползвателите.

От друга страна, бе установено, че поради непосредствената близост на гише “Заемна служба” до входа на библиотеката, читателите задават въпроси от различно естество на библиотекарите работещи на съответното ниво и по този начин забавят процеса по заемане на документи за дома.

Тези причини, наложиха създаването на нова обслужваща единица, т. нар. бюро “Информация за бибилиотеката”. На ротационен принцип бюрото се обслужва от всички библиотекари, независимо от това в какъв отдел работят.

Днес, вече седем месеца след създаването, то изпълнява функциите, които му бяха вменени в началото, а именно:

1. Подпомага читателите при работа с традиционните и електроните каталози;
2. Подпомага читателите при работа с бази данни;
3. Отговаря на въпроси от всякакво естество, свързани с библиотеката като цяло, разположението на помещенията, фондовете, правилата за ползване и услугите;
4. Оказва помощ при насочването на читателя към конкретно работно място или услуга, от която той има необходимост;
5. Предлага информационните материали на библиотеката според нуждите на конкретния потребител.

Изпълнението на комплекса функции, води до по-пълно информиране и в резултат на това формиране на по-висока удовлетвореност от Библиотеката на НБУ.

През разглеждания период е оказано съдействие на широк кръг от читатели, предимно студенти, като техният брой в процентно отношение е 87,9 %, 4,4 % преподаватели, 2,1 % служители и 5,6 % – външни потребители.

Амбициите ни през новата учебна година 2002 / 2003 г. са експерименталното, в началото, бюрото да стане постоянно функциониращо. Изминалият период от време ни убеди в необходимостта от неговото съществуване.

Няколко са направления, в които ще се усъвършенства дейността на бюро “Информация за библиотеката”:

1. Повишаване ефективността от контакта читател-библиотекар.
2. По-прецизно определяне на читателските нужди и предлагане на стратегия за удовретворяването им.
3. Рекламиране на услугите и ресурсите, които предлага библиотеката. Така читателите ще получат по-пълна представа за многообразието от възможности, които предлага библиотеката.

Усъвършенстването на дейността на бюрото през учебната 2002 / 2003 г., както и изпълнението на основните функции са от изключително значение за да се утвърди като фунциониращо звено в сложната система наречена библиотека. Анализът на получените резултати в края на учебната година ще бъде предпоставка за оценка на работата на бюрото, както и за нови насоки в неговото развитие.

Библиосфера