Програма Fonds documentaire de base в България – библиотека НБУ

Програма “Fonds documentaire de base” e инициатива на Франкофонската Университетска Агенция.

Франкофонската Университетска Агенция (Agence universitaire de la Francophonie) е международна структура, която цели да обедини университети от цял свят и по-специално университети от Централна и Югоизточна Европа с франкофонски модули и програми. Основните усилия на агенцията са насочени към популяризиране на френската култура и осигуряване на достъп на по-широка публика до източници на френски език като се акцентира върху академичната общност.

Програмата “Fonds documentaire de base” е реализирана, за да покриe някои от приоритетите на действие на Агенцията. Целта й е да подпомогне университетските библиотеки от Югоизточна Европа в комплектуването на техните колекции на френски език в различни научни области.

Регионалните представителства на Франкофонската Университетска Агенция бяха натоварени с разпространението на информацията по отношение условията за кандидатстване към програмата. В България програмата “Fonds documentaire de base” стартира благодарение усилията на IFAG (Institut de la francophonie pour l’administration et la gestion), представен от г-жа Мариана Стругарова. Тя ръководи информационния център на института и има голям принос в популяризирането на програмата за достъп до литература на френски език.

Библиотеката на Нов български университет оцени предимствата от едно кандидатстване за включване към тази програма, в резултат на което има реализиран проект на стойност 6 500 Евро. С тази сума за нуждите на библиотеката са закупени 222 книги на френски език в областите икономика и бизнес, египтология, информатика, история на изкуството и право. Направен е абонамент на две списания в областта на гражданското право.

Най-големият успех за библиотеката на НБУ е фактът, че благодарение на отпуснатите средства от края на месец март 2003 година, чрез електронните ресурси на библиотеката е осигурен достъп до база данни CELEX в областта на право на Европейския съюз.

На официално представяне на новополучената литература във фонда на библиотеката на НБУ г-н Бенето, директор на IFAG, се изказа в полза на доброто сътрудничество, което съществува и се развива между Франкофонската Университетска Агенция и Нов български университет.

Десислава Милушева

 

Библиосфера