Каталогизирането – между миналото и бъдещето

Вергиния Здравкова

Историческото развитие на човека през вековете е оформило сегашния облик на света. Това, което е станало в миналото е предопределило настоящето. Това, което правим в момента ще съгради бъдещето ни. Във всяка една сфера днес се говори за иновации, планиране, маркетинг и мениджмънт, термини, които определят характера на съвременното общество.

Библиотеката като културна институция, за своето успешно реализиране и представяне пред потребителите си, също е подвластна на икономическите закони и трябва да съгражда своята дейност в обвързаност с тях. Погледнато исторически ние сме свидетели на дългия живот на тези институции, които още от Античността са се появили с цел да съберат и запазят знанието през хилядолетията. И независимо от епохата, в която са съществували, благодарение на множество библиотеки са съхранени редица културни писмени паметници. Именно те днес ни дават възможност да извършваме научна и изследователска дейност, и да разкриваме потайностите на отминалите столетия.

Дълъг процес е извървяла библиотечната институция и в опитите си да систематизира научното знание, с цел по-лесния и бърз достъп до безбройните документи в колекциите си. Създадените стандарти за аналитична обработка на документите подпомагат еднотипното им разкриване. Каталогизирането дава възможност цялото библиотечно богатство да се представи за потребителите. Традиционната, позната форма на каталозите – карточните са на път да останат в историята. Библиотеките в развитите страни отдавана са забравили за тяхното съществуване.

Радостно е, че днес единодушно се споделя мнението за използването на информационните технологии, за създаването и използването на електронни каталози, за коопериране и споделено използване на ресурси. Наред с преимуществата на автоматизираните библиотечни системи се нареждат и тези, които стимулират работата на каталогизатора. А това са:

  • бързата и удобна форма на употреба, както за библиотекаря, така и за потребителя. Така информацията въведена еднократно може да се актуализира бързо и по всяко време. А ползването става възможно от различни работни станции, намиращи се в самата библиотека, и външни, чрез използването на OPAC, чрез Интернет мрежата;
  • от съществено значение е и коректното отразяване на данни в съответните полета на електронния каталог. Тъй като така се поднася пълна и вярна информация, отговаряща на потребителските нужди;
  • многоаспектно търсене – отразената информация позволява търсене по всяко едно от полета в библиографския запис. Това спестява лутанията на ”разсеяни” читатели, забравили автор или заглавие на необходимия документ;
  • чрез възможностите на електронния каталог потребителите могат да използват и търсене по предметни рубрики, чрез което конкретно се разкрива тематичната насоченост на документа;
  • предимство е отпадане на трудоемката и отнемаща много от времето на каталогизатора работа при подреждане на различните типове каталози;
  • електронният каталог позволява автоматизирано изграждане и подреждане на заложената в него информация. И в зависимост от съответния критерий, зададен от потребителя, дали ще е автор, заглавие, предметна рубрика, издателство или друго, автоматизираната система генерира информацията.

Множество са съществуващите библиотечни системи, които позволяват автоматизиране на основните библиотечни функции. В България днес се предлага различен софтуер и всяка библиотека, в зависимост от финансовите си възможности може да избира с какво да работи. За съжаление това разнообразие от софтуери не ни позволява да работим ефективно по между си и да си сътрудничим в областта на обработката, каталогизирането, предметизацията и обслужването. За преодоляването на този проблем в международен план се реализират различни проекти. Основен стандарт за уеднаквяването на библиографските записи се осъществява чрез първият американски – МARC формат. Друг негов вариант е UNIMARC, или пък различни национални формати, какъвто е например RUSMARC, разработен за нуждите на руските библиотеки. Наред с тях се разработват и различни конвертиращи програми, които позволяват трансфер на записи между различните стандарти. Такъв пример е инициативата на OCLC за съвместимост на MARC и UNIMARC.

Сред предлаганите на българския пазар софтуерни библиотечни продукти е и Q-series. Системата е разработена от американската фирма EOS International (Electronic Online Systems) и има разработени модули за основните библиотечни дейности – комплектуване, каталогизиране, периодични издания, заемане за дома, powersearch – за вътрешно търсене, и Q-access – online-търсене за потребителите, както на територията на библиотеката, така и извън нея. Всички модули преминават през основното меню. В началото на основния блок се намират иконите, които осигуряват достъп до отделните модули (Powersearch, Cataloging, Circulating, Serials, Acquisitions, and Setup).

От гледна точка на каталогизатора, или човека, който се занимава с аналитичната обработка на документите, интерес представлява модула Cataloging.

Каталогизирането като една от основните дейности за ефективното функциониране на всяка библиотека, осигурява възможност за бързо ориентиране и представяне на библиотечните записи. Модулът Cataloging в Q-series дава възможност за изграждането на автоматизиран каталог за всички видове документи (книги, периодични издания, аудиовизуални материали и др.). Това позволява многоаспектно разкриване на документите, от една страна по вид, а от друга по всички елементи от библиографския запис.

Модул Cataloging се използва за създаването и поддържането на библиографски записи и прибавяне на техни копия. Автоматично се осъществява изграждането на авторски файл (Authority control), осигуряващ актуална информация за автора, различни вариации на името и пр.

Основните функции на каталогизатора са свързани с: въвеждане на нови записи, разкриване съдържанието на библиотечния документ чрез предметни рубрики и класифициране, редактиране на съществуващи записи, изтриване и издирване на записи, допълване на авторския файл.

Системата позволява новите записи да се въвеждат направо, да се внасят или изнасят (import/export) за други модули, или само копия от тях. Създаването на библиографските записи става по два начина:

  • директно чрез MARC формата – информацията се представя според разработените машинни стандарти за библиографските записи, като са посочени само кодовете (tag) за основните елементи от описанието. Има възможност за допълване с нови, необходими за записа кодове;
  • чрез EasyMarc формат – това е по-лесен и бърз начин за въвеждане на записите. Всяко поле е именувано и е обвързано с MARC – таговете. Като в зависимост от необходимостта си каталогизаторът може да подбере най-подходящия таг или подполе в тага.

Системата Q-series използва най-новата версия на този машинен формат, т.е. MARC 21. Това позволява трансфер на готови записи от изградена база с данни, включваща някои международни библиотеки, осигуряващи достъп до каталозите си. Прехвърлянето на записи се осъществява чрез друг международен стандарт – Z39.50. Надяваме се в бъдеще да е възможно сътрудничество и между българските библиотеки, използващи международни формати, в областта на каталогизирането.

Именно на базата на изградените международни стандарти България трябва да върви към кооперирането на библиотеките. Това би позволило ефективното им развитие. Каталогизирането, наред с другите библиотечни дейности биха били облагодетелствани от това сътрудничество. И в момент на непрекъсната икономическа криза, когато проблемите на библиотеките все повече се задълбочават, ако ние сами не открием начин да преодолеем тази криза, тя все повече ще спъва нашата работа. Един вариант за разрешаването му са библиотечните консорциуми. Като не бива да се очаква еднопосочно сътрудничество, а напротив – всички трябва да работим съвместно. Така сами бихме могли да организираме ресурсите си, тяхното изграждане и ползване с по-малко усилия, но и с повече чувство за отговорност към това, което сме създали.

Библиосфера