Проектът „Електронна информация за библиотеките“ и приложението му в библиотеката на НБУ

Радостина Тодорова

В началото на 2000 г. в библиотеката на НБУ стартира проекта EIFL ”Електронна информация за библиотеките” с дистанционен достъп до бази данни EBSCO.

Фондация “Отворено общество” организира обучение за работа със системата, на която библиотекарите, администриращи достъпа до EBSCO, се запознаха със съдържанието на включените бази данни и техниките за провеждане на търсене в тях.

Следващата стъпка бе организиране достъпа до базите данни, по такъв начин, че потребителите на системата да бъдат максимално улеснени, чрез ползване от офиса или от лични персонални компютри. Идентификацията към EBSCO се осъществява чрез парола.

На всички желаещи, студенти и преподаватели от НБУ, се предоставя паролата за ползване. За тези, които не разполагат със собствен компютър, на разположение е “Компютърен център” в библиотеката и читалня “Периодика”, където са инсталирани два компютъра, предназначени специално за работа с базите данни. В сайта на библиотеката в рубриката “Бази данни”, чрез хипервръзка към EBSCO, се осъществява бърз и безпроблемен достъп.

Беше издадена дипляната “EBSCO – Journals on-line”, която предоставя основна информация на потребителите, относно съдържанието на отделните бази данни и основните стратегии за търсене на информация. Посочени са и библиотекарите, към които потребителите могат да се обръщат за помощ. Подобна информация е публикувана и в web-сайта на библиотеката.

След така направената предварителна подготовка, библиотеката на Нов български университет представи проекта “EIFL – Direct – Електронна информация за библиотеките” пред студентите и преподавателите на 05.05.2000 г.

През първата година (2000) от използването на базите данни, целта бе да се популяризира проекта и предлаганите услуги, и да се обучат потребителите в тяхното ползване.

Освен писмените информационни материали и информацията от web-site, всички специализирани библиотекари в различни области на знанието, осъществявайки връзки с отделните департаменти и преподаватели в НБУ, допринесоха много за разпространението на информацията и популяризирането на базите данни. Така успяхме да увеличим ползваемостта на базите данни и през следващата 2001 г.

А ето и резултатите:

Използваемост на базите данни EBSCO

Проведени търсения

За периода 2000 г. – 2001 г. са проведени общо 14 293 търсения в базите данни.
Увеличението през 2001 г. спрямо 2000 г. е 2,18 пъти.

Открити релевантни резултати
Наблюдаваният спад в броя на резултатите при увеличения брой проведени търсения, доказва наличието на по-добра подготовка на потребителите за работа с базите данни, дължаща се на обширната разяснителна работа извършена от библиотекарите.

Използвани абстракти и пълнотекстови статии
През 2001 г. се забелязва значителен ръст на използваните абстракти с 1,95 пъти и пълнотекстови статии с 2,46 пъти спрямо 2000 г. През периода 2000г. – 2001 г. чрез системата са изпратени 2 722 e-mails с резултати.

Цената на тези услуги, чрез EBSCO, е значително по-ниска в сравнение използването на международно библиотечно заемане.

Ние сме убедени, че EBSCO предлага достъп до информация, необходима на нашите потребители. Наше задължение е да осигурим възможност те да я използват и впоследствие.

Библиосфера