Библиотеките като портали към информация

Евелина Спасова

Това беше темата на 31-вата годишна конференция на LIBER, проведена от 2-ри до 6-ти юли 2002 в гр. Грац, Австрия. Домакин на срещата беше университетът Karl – Franzens. Участваха представители на национални и университетски библиотеки, международни библиотечни организации и компании. В рамките на конференцията бяха представени множество проекти на европейски библиотеки, спонсорирани от Европейската комисия или национални институции и правителства. Международната организация OCLC и фондация “Отворено общество” също запознаха участниците на конференцията с резултатите от техните проекти, като представиха анализ и оценка на свършената работа. Интересен е фактът, че в проектът EIFL ”Електронна информация за библиотеките”, спонсориран от Отворено общество, взема участие и библиотеката на НБУ. Благодарение на него е осигурен онлайн достъп до EBSCO базата данни, която се предлага за ползване на българските потребители.

Основно внимание беше обърнато на технологичните иновации и тяхното ефективно приложение в библиотеките, с цел подобряване и разширяване възможностите за обслужване на потребители и предоставяне на услуги. Силен акцент беше поставен на уеб сайта на университетските библиотеки, който започва да заема много важно място в библиотечното обслужване. Като тенденция в библиотечната практика се очертава дистанционното обслужване на потребителите. Това налага детайлно разработване и добро подреждане на библиотечния сайт, както и включване на голям брой библиотечни услуги през Интернет. Електронният каталог, осигуряващ достъп до описанията на наличната в библиотеката литература не само с локален достъп от библиотеката, но и през Интернет вече не е новост, а необходимост за всички библиотеки. Библиотечният сайт трябва да осигурява достъп не само до каталога, но също така да предоставя и разнообразна информация за библиотеката, както и допълнителни услуги и възможности за контакт с библиотеката и нейните служители.

Представен беше опитът на различни европейски университетски библиотеки в предлагането на услуги, свързани с навлизането и използването на Интернет. Основно внимание беше обърнато на предоставянето справочна информация и консултации в реално време с помощта на специално разработен софтуер, а също и оказване на онлайн помощ при работа с бази данни, като се използва Push технологията.

Бяха представени и различни софтуерни решения за библиотеките, притежаващи редки и ценни издания. Те запознаха общността с използваните от тях методи за съхранение, дигитализация и начини за разпространение на този трудно достъпен и ценен вид литература. Създаваните от тях бази данни съчетават в себе си звук, образ и текст по съвсем нов начин, използвайки бързото развитие и откритията на програмните езици.

Технологичното и софтуерно развитие се използва и в каталогизирането и ретроконверсията. Френската национална библиотека е една от водещите в тази област. Тя работи върху проект за приоритетно дигитализиране на френската национална библиография.

Представена беше и една от новостите в цифровите технологии, имаща пряко отношение към библиотеките. Това са електронните книги. Бяха дискутирани и представени различни начини за намаляване на цената при закупуване и използване на това откритие на информационните технологии от библиотеките.

Като цяло се оформиха няколко тенденции, които всички европейски университетски библиотеки са си поставили като цели и се стремят да прилагат.

– Все повече се разраства дистанционното библиотечно обслужване и тенденцията потребителите да ползват услугите на библиотеката от дома си. Това налага наличието на един подробен, добре изработен и много функционален библиотечен сайт. Той трябва да осигури достъп не само до електронния каталог на библиотеката, но и да включва сведения с висока информативност и полезност за потребителите.

– Друга тенденция се очертава осигуряването на голямо количество бази данни, значителна част, от които пълнотекстови, за потребителите на университетски библиотеки, с цел улесняване и подпомагане на преподавателите и студентите в учебния процес.

– Приоритетна цел на университетските библиотеки е тяхната институционална отвореност към потребителите. Това ще им осигури възможност да оцелеят и да намерят своето място в оформящото се информационно общество.

С промяната на традиционния си вид, услуги и начини на функциониране, самите библиотеки се превръщат в ефективни действащи портали към съществуващите огромни количества информация.

Библиосфера