Предметизирането – възможности и начини на реализация

Вергиния Здравкова

Библиотеката като институция, целяща максималното задоволяване на читателските нужди и интереси, се стреми по-пълно и точно да отразява информацията от множеството документи, постъпващи в нея. Именно големият обем на тази информация е наложил и появата на каталозите, а и тяхното видово формиране. В днешно време успоредно със съществуващите традиционни каталози (азбучен, систематичен, предметен) се развива и електронният каталог. И тъй като това е видът на бъдещите каталози, днес библиотекарите влагат своите усилия и средства за по-пълното им изграждане. В тях се отразява цялостна информация за документите и е възможно търсене по всички елементи от библиографския запис. Това довежда до по-пълноценното разкриване на документи. Освен типичната информация извлечена от самия документ на каталогизатора се пада отговорната задача да го отнесе към определен класификационен индекс и предметна рубрика. Това са два процеса, които изискват задълбочено анализиране и вземане на конкретно решение. От каталогизатора зависи и по нататъшната съдба на постъпилите в библиотеката материали, за да бъдат открити от интересуващите се потребители.

Сравняване функционалността на систематичния и предметния каталог изтъква значимостта и на двата вида каталози. Това е наложило реализирането им в научните и университетски библиотеки. Електронният каталог днес позволява паралелното съществуване и на единия и на другия каталог. Чрез него основната тематика на документа се представя по по-пълен и точен начин. Машинночитаемите електронни формати поддържат универсални списъци както като авторски файлове, така и като авторитетни предметни файлове.

Във връзка с електронните каталози се налага използването на машинни формати, които да универсализират постъпващата информация в тях. Чрез тях става възможно и обмен на записи между различни библиотечни институции. Смисълът на формата е библиографски описания да могат да се обменят между бази от данни, разработени на различен софтуер. Един такъв формат е MARC, който се поддържа от Конгресната библиотека на САЩ. Първоначално разработеният LC MARC днес развил се до MARC 21 се налага като основен формат не само за американските библиотеки. След първоначалната поява на MARC формата IFLA разработва универсален формат UNIMARC за международен обмен на данни в машинно-читаема форма, преназначен за организациите, отговорни за националните библиографии.

Предметните рубрики разкриват съдържанието на документите. С тяхна помощ се определя разглеждания като основна тема въпрос, а също така се установява и гледната точка, от която е третиран проблема. Методика на предметизирането изисква да се установят някои правила за изграждането на самата предметна рубрика. Преди всичко трябва да се уточни езика, на които ще бъдат съставяни рубриките. А също така де се вземат под внимание и лексикалните особеностите на езика. За тази цел рубриките се изразяват по няколко начина:

 • С едно съществително: плазма, вселена, цивилизация, авиация, мостове, самолети и др. – като съществителното не се членува; дава се в множествено число. В единствено число се дава само ако е абстрактно понятие като съзнание, култура и т.н., или ако за това съществително не съществува множествено число – бит, мед и т.н. Понякога думата може да се употребява и в единствено и в множествено число като се изразява различен смисъл. Напр. Опера – включва се литература, която разглежда операта като вид изкуство – същност, теория, история. А срещу думата Опери могат да се включат и отделни произведения.
  При думи омоними, т.е. с еднакъв езиков израз, но с различно значение, трябва да се уточнява съдържанието (Напр. Мед (храна) – Мед (метал).
 • С прилагателно и съществително, нечленувано: кръвоносни съдове, дизелови мотори и т.н. Като мястото на съществителното и прилагателното зависи от контекста – ако е възможно смисълът да бъде предаден само със съществително то се дава в инверсия, ако не – слято прилагателно+съществително Географски и утвърдени понятия не се дават в инверсия.
 • С две съществителни, свързани с предлог – при наложени в науката понятия. Напр. Теория на вероятностите. Свързването на две понятия със съюза “и” не се допуска.
 • Съкращения – само за широко разпространени и познати понятия.

Чрез анализ на книгата се определя основната тема, или теми, а от предметизатора зависи тяхното формулиране. Той трябва да си изясни с една дума темата на книгата, нейния възлов въпрос, за какво или за кого се говори в нея и това понятие, събитие или лице да се даде като предметна рубрика. Останалото може да е на второ място, като подрубрика.

Съществуват прости и сложни предметни рубрики, чрез които се изразяват по-общи и по-широки понятия:

Простата включва всичко върху дадена тема.Сложната се състои от една основна рубрика и една, или повече подрубрики. (Напр. България–История–19 в. ). Към нея могат да включват: 1. Тематична подрубрика – пояснява се темата по същество; 2. Географска подрубрика; 3. Хронологична подрубрика – определя в какъв период от време се разглежда дадено явление (като напр. за епоха, период, век: Европа: история: средновековие; Слънчеви затъмнения: 18 в.); 4. Формална подрубрика – когато се уточнява формата на изложение на материала (като: речници, спомени, библиографии, биографии).

В полетата разработени в MARC формата широко е застъпено отразяването на предметните рубрики. Дават се възможности както за отразяване на различни видове основни предметни рубрики, така и за детайлното разкриване на документите, чрез отделните подполета в конкретните тагове. По този начин едно понятие може да се конкретизира чрез различни определители към него (за време, за място, за тип и пр.)

За предметна рубрика може да се приеме: определено лице, предмет, географско понятие, историческо или политическо събитие, проблеми в науката, абстрактно понятие, дейността на дадено учреждение, културен институт, научен или литературен труд, природно явление и т.н. В обвързаност с тях MARC формата предлага следните тагове, чрез които да се разкрият тези рубрики:

 • Tag 600 – персоналии – тук се включват имена на личности, за които става дума в
  информационните документи. Това са монографии посветени на едно или няколко лица, та дори и в различни области на знанието. Те могат да са във вид на биография, библиография или пък просто да съдържат статии, писма, речи и др. Освен името на конкретната личност може да се уточни период, когато е творил, място с което се свързва името или пък да се уточни областта на неговите занимания.
 • Tag 610държавни институции, организации, които могат да бъдат обособени в самостоятелна рубрика. Тук напр. се вкл. организиции, на които е посветено изданието – различни фирми, за чиято дейност се отнася и др.
 • Tag 611конференции и срещи – самостоятелно е обособено е поле, в което да се отразяват
 • Tag 630названия, които сами по себе си са заглавия-рубрики, като напр. Библията
 • Tag 650понятие-рубрика – те са най-разпространеният вид предметни рубрики и отразяват точното понятие. И тук чрез подполета е възможно доуточняването му, т.е. аспекта, от който се разглежда даден проблем, хронологични граници, териториална принадлежност и пр.
 • Tag 651географска рубрика – свързана е с конкретни географски понятия – страни, континенти, реки, морета и океани, планини, природни забележителности и пр. Тук се включват рубрики, отнасящи се както за отделните страни, така и справочни издания по съотвентите проблеми на странознаието и краезнанието). Политика, история, география, икономика, образование и др. също се включват тук, когато се акцентира върху съответната срана, а не изобщо върху проблема.

Всички национални и международни формати дават тези възможности за подобно разкриване на предметната рубрика, като единствено цифровата стойност на полетата е различна. Днес предметизаторът трябва да се съобразява с изискванията на тези формати и да изгражда предметните рубрики съобразно с тях. Това позвалява и изпълнението на целите залегнали в замисъла за предаване на данни между различни софтуерни системи.

Библиосфера