Ретроконверсията – стъпка към изграждането на електронен каталог. Опитът на библиотеката на НБУ

Йоана Андреева
Мария Топузлиева

Свидетели сме на бързото навлизане на новите информационни и комуникационни технологии във всички сфери на обществения и културен живот. Това налага необходимостта библиотеките и техните каталози да бъдат по-лесно достъпни за по-голям кръг от потребители в удобно за тях време и място. Бъдещето на всяка една библиотека е тясно свързано с автоматизацията. Предлаганите от нея услуги трябва да стават по-качествени, по-разнообразни и на базата на новите технически средства. Това води до необходимост за създаването на електронни каталози, което дава възможност за по-детайлно разкриване и популяризиране на фондовете на библиотеката. Безспорно този проблем е актуален днес за много библиотеки не само в България.

Ретроконверсията е първата и основна стъпка към създаването на електронен каталог. Тя позволява да се реши проблема с традиционните картички като се обработят в електронен вариант. Този подход дава възможност да се допълва on-line каталога като минимално се нарушава работата по обработката на нови книги. Ретроконверсията обезпечава съхраняването на информацията, която се съдържа в картичките и я прави достъпна за по-широк кръг читатели.

Фактори, който подхранват процеса на ретроконверсия:

– Натрупването на ретроспективна библиографска информация;
– Конверсия на библиотечните каталози на големите библиотеки;
– Създаване на пазар за машинночетими записи на национално и международно равнище;
– Международно възприети стандарти за запис и обмен на данни.

Варианти за осъществяване на ретроконверсия:

– Да се наеме външна фирма, която да извърши ретроконверсията и да предостави на библиотеката магнитни ленти с готови записи;
– Да се закупят записи от външни БД;
– Проектът по ретроконверсията да се движи изцяло от библиотеката.

Всеки един от тези варианти има своите силни и слаби страни. Избора зависи от средствата и времето с които разполага библиотеката.

Работата по ретроконверсия в библиотеката на НБУ започна на 1 април 2001 г. със стартирането на проект за създаване на електронен каталог, но задачата по ретроспективната обработка е голяма и е почти невъзможно да се извърши със собствени ресурси. Това наложи използването на външна компания, от която бяха закупени библиографски записи в MARK формат на литературата на български език издадена за периода 1992-1999г. Извършването на ретроконверсия става чрез сравняване на пълни библиографски записи от on-line каталог, нанасяне на редакции и включването им в електронният каталог на библиотеката.

Етапи :

1. Създаване на работна група “Ретроконверсия и електронен каталог”, която изготвя план за работа и определя основните цели, задачи и сроковете за тяхното постигане.

2. Основни цели, които си поставяме:
– Разкриване и популяризиране на фонда на библиотеката на НБУ чрез възможностите на новите технологии;
– Улесняване на потребителския достъп до фонда на библиотеката посредством електронния каталог;
– Възможност за трансфер на библиографски данни;
– Намаляване разходите на каталогизиране;
– Повишаване производителността на труда и постигане на по-добър контрол;
– Разширяване възможността за сътрудничество и кооперация между библиотеките.

3. Задачи и срокове:
– Ретроконверсия и редакция на библиографски записи на книги на български език, издавани в периода 1992-1999г. Срок 01.10.2002-31.03.2003г.
– Ретроконверсия и редакция на библиографски записи на книги на български език издавани в периода преди 1992г. Срок 31.03.2003г.
– Ретроконверсия и редакция на записи на чужда кирилица. Срок 31.03.2003г.-31.12.2003г.
– Ретроконверсия и редакция на библиографски записи на книги на латиница. Срок 01.12.2002г.- 31.12.03г.
– Ретроконверсия и редакция на библиографски записи на фонд Аудиовизуални материали. Срок 01.09.02г.-01.12.2002г.

4. Анализ на постигнатите резултати:
До 30.09.2002г. са въведени ретроспективно библиографски записи на книги на български език до 1998г. включително и продължава работата по годините 1997 и 1996. В своята работа използваме трансферираните библиографски записи от фирмата PC-TM. Като следствие от ретроконверсията много често се налага редакция на записите, прекласиране, определяне на основните предметни рубрики и подрубрики и уеднаквяването им. За тази цел се базираме на изготвения предметен рубрикатор, обхващащ всички области на знанието. Работата по ретроконверсията е сложен и трудоемък процес, но и много важен. Тя ще спомогне за по-пълното и всестранно разкриване на ресурсите на библиотеката на НБУ. Фонда ще стане по-достъпен и ще привлича все повече нови потребители.

Библиосфера