Проектът EIFL – резултати и перспективи

Надя Терзиева

Какво е eIFL NET?

По инициатива и с финансовата подкрепа на Институт Отворено Общество, гр.Будапеща в Унгария се създаде еIFL-NET- Мрежа за Електронна информация за библиотеките. еIFL-NET e нов независим многонационален консорциум с нестопанска цел, чиято цел е да води, подкрепя, мотивира и защитава нуждите от електронна информация на всички библиотеки, информационни и научно-изследователски звена от страните в преход. По настоящем в еIFL-NET членуват повече от 40 страни, като се очаква членската маса да нарасне над 70 страни. България е една от тези страни. еIFL-NET са опитва да развива
и предоставя ефективни, финансово достъпни, навремнни отговорни програми, и услуги за развитие на глобалния достъп до информация, чрез сътрудничество и обмен на ресурси между членуващите консорциуми от името на библиотеките на техните страни.

Проект eIFL и EBSCO?

През 2000г. в България стартира проектът за достъп до електронна информация в рамките на еIFL при осигурени преференциални финансови условия за ползване на базата данни EBSCO. За периода 2000-2002 г. координатор на проекта беше г-жа Боряна Савова, Фондация “Отворено Общество”, София, като регистрираните институции-потребители на EBSCO в България са 41.

Основната част са университетски библиотеки /16/, Народната библиотека, Столична библиотека, голяма част от регионалните, публични библиотеки /Русе, Бургас и Варна и др./, Централна техническа библиотека, Централна Селскостопанска библиотека, специализирани библиотеки и институти, както и звена, обслужващи информационните потребности на държавни и правителствени институции. Чрез тях се обслужват и индивидуалните потребности на студенти, преподаватели, изследователи, лекари, специалисти в различни области, ученици и граждани със свободни професии.

Някои от потребителите имаха умения и опит в работата с онлайн информационни продукти, но по-голямата част от билиотеките и институциите чрез проекта eIFL за първи път получиха възможност да ползват научна информация в електронен вид.

Обемът на ползваната информация през първите 7 месеца на тази година надхвърля количеството за същия период на предходната година, като очакваме, че до края на 2002 г. обемът ще бъде с 50% повече в сравнение с 2001г. Съществува тенденция към все по-умело ползване на информацията – при еднакъв брой търсения, през тази година, са постигнати значително по-добри резултати. Едновременно с това има по-голяма активност от страна на нетрадиционните досега потребители на електронни продукти /напр. публичните библиотеки/. Натрупаният опит, както и опитът на другите държави ни дава увереност, че тенденцията към все по-активно и пълноценното им ползване занапред не само ще се запази, но и ще нарастне.

През 2001г. броят на използваните научни списания в електронен формат е 4988 заглавия, като през първите 7 месеца на 2002 г. вече са използвани цели 4732 заглавия. Цифрите ясно сочат тенденция към увеличаване на броя на използваните списания от различните бази данни. От тези списания през 2001 г. са използвани 56971 пълнотекстови статии (включително в PDF формат). През 2002 г. за периода януари-юли са използвани 37703 пълнотекстови статии (включително в PDF формат). Очакваме, че броят на използваните пълнотекстови статии ще нарастне с около 30% спрямо 2001г.

Допълнителни възможности, които базата осигурява при ползването на научна информация са разпечатване, съхраняване на електронен носител или препращане на е-мейл адрес. Например, през 2001г. чрез системата са изпратени 3286 съобщения, които съдържат резултати от проведени търсения, или пълнотекстови, а за 2002 г., за период от 7 месеца съобщенията, изпратени по електронната поща са 2554.

Предоставя се и архив на CD/DVD, който остава на разположение на участниците в проекта.

Ползите от участието на България в проекта еIFL досега са:

• Голяма част от образователните и научни институции в страната получиха достъп до актуална научна информация.
• Резултатът от ползването на базите за индивидуалните потребители се измерва с увеличаване на обема на научната продуктивност и разгръщане на научния потенциал в дългосрочен план.
• Повишаване качеството на висшето образование и доближаването му до европейските стандарти.
• Икономия на средства, които са реализирани от участниците в проекта. Например, стойността на годишния абонамент за 85 научни чуждоезикови списания възлиза на 25 000 щ.д. през 2002 г. Базата данни EBSCO осигурява достъп до 9 234 пълнотесктови списания и още до 11 222 периодични издания, които са индексирани и резюмирани за 42 000 щ.д. годишна такса за цялата страна.

Развитие на проекта eIFL в България

В резултат на представен проект от библиотеката на НБУ пред OSI, Будапеща, подкрепен от Американския Университет-Благоевград, Стопанска Академия-Свищов и Технически Университет- София, за официален координатор на eIFL Direct за България е определена г-жа Надя Терзиева, Директор на библиотеката на НБУ.

Основна задача на проекта е създаването на юридическо лице с нестопанска цел, което да поеме инициативата за организиране на дейности, свързани със споделеното ползване и заплащане на електронни информационни ресурси от библиотеки и други организации, предлагани от eIFL-NET, Унгария, при изгодни финансови условия.

От средата на 2002 г. по линия на проекта се предлагат нови пакети електронни ресурси. През периода октомври – декември, 2002 г. новите бази ще бъдат достъпни без заплащане. Целта на този пробен период е да се осигури възможност на отделните институции да направят своя избор за евентуален абонамент през 2003 г. при финансови изгодни условия, предложени от еIFL-NET. Предложените англоезични информационни пакети осигуряват достъп (онлайн и на CD-ROM) до пълния текст на водещи списания в областта на науката и технологиите и включват: American Physical Society, Blackwell Publishing, Cambridge University Press, High Wire Press, Institute of Physics Publishing, ProQuest.

American Physical Society /Американскато Общество на Физиците/ (APS) е основано през 1899 г. Негова основна мисия е да разпостранява актуална информация в областта на физиката. APSпредлага достъп до електронна версия на списанията – онлайн и на CD-ROM, от 1995 г. Статиите са достъпни в PDF формат. Осигурява достъп до неограничен брой оторизирани потребители, чрез регистрация по IP адрес.

APS осгурява възможност за достъп до месечна статистика на ползваемостта, достъпна чрез ползване на парола. Електронната версия на списанията е достъпна преди отпечатването на книжния вариант. Електронните списания на APS могат да се използват с некомерсиална цел за нуждите на междубиблиотечното заемане като се отпечатват и се пращат по факс или поща.

Компанията Blackwell Publishing e водеща издателска агенция в областта на социалните и хуманитарните науки. От 1997 г. Blackwell Publishing предлага електронен достъп до съдържанието на значителен брой от най-реномираните списания в областта на тези науки. Първоначално статиите се предлагат пълнотекстово в PDF формат, а сега вече са налични и в HTML формат. Регистрацията на абоната се извършва чрез IP идентификация. Регистрираните потребители имат право на неограничен брой сесии за търсене за неограничен период от време. Базата данни може да се ползва едновременно от неограничен брой потребители. Достъпът до съдържанието на базата данни се осъществява 24 часа в седмицата.

Усилията на Cambridge University Press са насочени към развитието на знанието със средствата на публикуването и отпечатването. В тази връзка Cambridge University Press започва изграждането на онлайн базата данни “Cambridge Journals Online” за пълнотекстов достъп до електронните версии на статии от реномирани научни списания. Опитът на Cambridge University Press в областта на издаването на научна периодика започва с публикацията на списанието “The Journal of Physiology” през 1893 г.,
което остава едно от големите научни заглавия, издавани от издателството. Инициативата на Cambridge University Press, Cambridge Journals Online се стреми да осигури пълнотекстов достъп до повече от 100 научни списания в областта на науката, социалните и хуманитарни науки. Достъпът до базата данни се осъществява чрез годишен абонамент. Абонаментът за електронните издания на Cambridge University Press се осъществява отделно от книжния абонамент за тези заглавия. Регистрацията на абоната се извършва чрез IP идентификация. Регистрираните потребители имат право на неограничен брой сесии за търсене за неограничен период от време. Базата данни може да се ползва едновременно от неограничен брой потребители. Достъпът до съдържанието на базата данни се осъществява 24 часа в седмицата.

Базата данни на HighWire Press предоставя електронен достъп до 11,981,824 статии в около 4,500 Medlinе заглавия и 430 121 статии на свободен пълнотекстов достъп в 334 други HighWire Press заглавия. Инициативата на Станфордския университет HighWire Press се стреми да подпомогне научно-изследователската общественост чрез обединението на ресурси и технически средствата. Изградена е изцяло на приниципа на доброволно участие на издателите, които предоставят своите публикации. HighWire Press се определя като “научна и медицинска библиотека”.

Базата данни на HighWire Press стартира през 1995 г. с публикуването на електронната версия на списанието “Journal of Biological Chemistry (JBC)”, едно от най-цитираните и преглеждани научни списания в областта. Към HighWire Press се включват и изданията на Националната научна академия на САЩ. В момента през HighWire Press е осигурен електронен достъп до приблизително 300 научни списания в областта на биологическите, физическите и социалните науки, и медицината. Около 430,765
пълнотекстови статии са налични през базата данни, с осигурен свободен достъп до над 3000 статии всеки месец, което превръща HighWire Press в един от най-големите архиви в областта на обществените науки и медицината. В допълнение чрез базата данни на HighWire Press може да се ползва свободно пълнотекстов достъп до материалите, цитирани в 334-те заглавия на свободен достъп. Съдържанието на статиите е налично 14 дни преди публикация.

Institute of Physics /Института по Физика/ (IoP) е водеща професионална организация в Англия, създадена да популяризира и разпространява знания в областта на физиката с научен и приложен характер. IoP работи в сътрудничество с национални и междуродни общества на физици. Institute of Physics Publishing (IoPP) е издателство с нестопанска цел, което осигурява възможност на IoP да предложи в рамките на програмата за достъп до електронна информация за библиотеките на eIFL Science & Technology 35 водещи световни научни списания в областта на физиката и други свързани с нея области. През 2002 г. списанията се предлагат с 11-годишен пълнотекстов архив (1991-2001) и 33-годишен архив на ниво абстракт (1969-2001). Базата предлага неограничени възможности за визуализиране, съхраняване и отпечатване. В рамките на една седмица е посочен лимит от 32 000резултата и 1 600 документи в PDF формат. Електронната версия на списанията е осигурена седмици, дори месеци по-рано от изданията на хартия.

ProQuest осигурява оn-line или off-line до следните бази:

AGRICOLA PlusText – съдържа информация в областта на аграрните науки и други сходни. Достъп до индекси и абстракти от над 800 издания от 1970 г. Осигурява пълен текст до над 50 издания от 1977г.

ERIC PlusText – достъп до ядрени списания и документи в областта на образованието. За повече от 260 заглавия осигурява достъп до пълен текс и/или пълнотекстови изображения от 1994г.

ProQuest Applied Science & Technology Plus – съдържа водещи научни и инженерни списания с достъп до пълен текст. Дава възможност на студенти и практикуващи инженери за ползване на значителни ресурси в голям брой дисциплини. Комбинира H.W. Wilson’s Applied Science & Technology Index с пълнотекстови изображения на водещи периодични издания в областта на науките и технологиите. Някои от основните области са: aeronautics, chemical engineering, computer technology and applications, electrical engineering, food and food industry, mechanical engineering, nuclear engineering, physics, telecommunications, transportation, and others. Базата се обновява ежедневно от 1994г. CD-ROM версията се обновява месечно с архив от 1994г.

General Science PlusText – бърз, надежден достъп до значителни базови научни заглавия. Дисциплини, които включва са астрономия, биология, науки за Земята, генетика, медицина, хранене и др. ProQuest Computing Топ списания с достъп до пълен текст в областта на компютърните науки. Пълен текст е осигурен за 95% от изданията, като 200 от тях са с архив от 1992г. ProQuest Telecommunication Топ списания в областта на телекомуникациите с достъп до пълен текст. Дава достъп до 65 водещи списания. Базата се обновява ежедневно. ProQuest Digital Dissertations – съдържа 1,6 милиона регистрирани докторски дисертации и магистърски тези. Базата представя работата от над 1000 висши училища и университети. Всяка година се добяват 47 000 дисертации и 12 000 магистърски тези. Включва библиографско описание на материали от първите американски дисертации, приети от 1861г. до последния семестър. Записите от 1980г. включват абстракт от 350 думи, написани от автора. Цитираните магистърски тези от 1988г. включват 150 думи абстракт. Пълен текст за повече от 1 милион от тези заглавия са налични на хартиен носител и микрофилми.

Достъпът до базите на ProQuest се осигурява чрез регистрация по IP адреси, като дистанционен достъп е възможен чрез парола. Абонаментът позволява визуализиране, отпечатване, пращане по електронна поща и факс на съдържанието на базата. Където е налична CD-ROM версия се предоставя за ползване, като не всички колекции разполагат с такава версия. Осигурена е поддръжка на статистическа информация на ниво държава, консорциум и институция. Актуализира се месечно. Електронната версия на публикациите са налични преди тези на хартиен носител. Форматът на статиите е в PDF и HTML.

Към настоящия момент разполагаме с пароли за промоционален достъп до American Physical Society; Blackwell Publishing и HighWire Press, които са предоставени на заявилите ги институции, изчакваме регистрацита и по IP адреси за Cambridge University Press, Institute of Physics и ProQuest.

При наличие на интерес е възможно да предоставим паролите за достъп на библиотеки, които са пропуснали сроковете. Те могат да направят това сега, като попълнят заявка за промоционален достъп зо базите данни предлагани чрез проекта eIFL-Direct.

Библиосфера