Проект еIFL – „Електронна информация за библиотеките“

“Електронна информация за библиотеките” е проект на Отворено общество, съвместно с EBSCO Publishing.

Неговото начало се поставя през 1999 година. Целта му е да подпомага библиотеките на страните в преход като осигурява достъп до електронни ресурси, основно в областта на обществените, хуманитарните науки и бизнеса. Съдейства за изграждането на консорциуми между библиотеките за споделеното им ползване и оказва подкрепа на членовете им при преговори с издателствата. Провежда образователни, квалификационни и консултантски услуги за библиотеките – участници.

Превод със съкращения – Евелина Спасова

Balogh, Anna. EIFL – Electronic Information for Libraries //LIBER, Universitaetsbibliothek Graz, Austria, July 2 – 5, 2002

Библиосфера