Библиотечният уеб сайт – начин на употреба

Радостина Тодорова
Десислава Милушева
Гергана Мартинова

Когато през Май 1999 г. Библиотеката на Нов български университет създаде своя web-site и той стана реалност в българското електронно пространство, ние, неговите създатели не предполагахме колко тежка и отговорна е нашата задача. Той бе нашето любимо дете – съвършено във всяко едно отношение. За съжаление заблудата се изпари веднага след публикуването му и ние разбрахме, че сме в началото на един труден и дълъг път към изграждането на идеален, динамичен, актуален, интересен, практичен, многофункционален и изпълнен с много информация, библиотечен сайт. Започнахме с една структура, характерна за повечето сайтове на организации, представяща почти изцяло институцията в електронното пространство. Едни от първите рубрики бяха:

• Създаване, мисия и основни цели на библиотеката на НБУ – Страницата съдържа информация за създаването и историята на нашата библиотека, нейната мисия, и целите, които стоят пред нея.
• Библиотечен комплекс – дават се сведения за материалната база на библиотеката, за разположението на читалните, зоните за свободен достъп до фондовете и обслужващите звена.
• Персонал – тук представихме поименно персонала на библиотеката по отдели, придружен с телефона и e-mail на служителя.
• Правила – в тази рубрика, включихме някои основни неща от “Правила за ползване на библиотеката на НБУ”, като ги разделихме за улеснение на потребителите на “Правила за членство” и “Правила за заемане”.
• Фондове – целта на текстовете тук бе да създаде у читателя една представа за различните фондове, с които разполага библиотеката, за техния количествен и качествен състав.
• Услуги – публикувахме списък на услугите, с кратко описание на това какво представляват и към кого трябва да се обърне потребителя, за да ги използва.
• Каталози – направихме кратко описание на всички каталози и картотеки, според техния вид, представихме каква информация съдържат те, и как се провежда търсене в тях.
• Нови книги – тук представихме с илюстрации и текстове новите книги, които постъпват в библиотеката, по тематични области.
• Събития – рубриката цели да представи всички библиотечни инициативи. В частта си “Предстоящи събития” тя дава информация за това какво ще се случи в библиотеката в най-скоро време. А в частта си “Какво се случи до сега” – хронологично по години са представени всички осъществени вече инициативи.

Освен това се придържахме към всички основни изисквания, за единство на оформлението, богат снимков материал, спазване цветови съчетания характерни за институцията, присъствие на запазения знак на университета и не на последно място – един достъпен език и лекота на поднасяне на информацията.

След като направихме първата крачка установихме колко бързо остарява информацията и необходимостта от постоянното и осъвременяване. Разработихме вариант на сайта на английски език. Променихме и първоначалните си възгледи относно информацията в рубриките “Нови книги” и “Събития” и приехме тя да се актуализира месечно. След получаването на различни отзиви и мнения създадохме нови рубрики:

· Нашите спонсори – с информация за основните спонсори и редица спечелени проекти.
· Ресурси – селекция на ресурси от издателско-търговски бази данни, справочни ресурси, on-line бази данни в Internet, on-line библиотечни каталози и електронни периодични издания.
· Актуална информация – информация за работното време на библиотеката и промени в него и др., тук поставихме и подрубриката “Въпроси към библиотеката”, където отговаряме на 10 от най-често задаваните въпроси към библиотекарите. Има възможност читателят сам да зададе своя въпрос, ако той не съвпада с тези 10, на e-mail предвиден специално за тази цел.

Допълнихме рубриката “Библиотечен комплекс” с интерактивни схеми на разположението на фондовете, читалните и обслужващите звена на различните етажи. В рубриката “Нови книги” отделихме място и за нашите дарители, и реклама на издателства с техните нови книги.

Но все още сякаш бяхме далеч от целта. Осъзнахме, че поднасяме информацията през погледа на библиотечния персонал, че сме създали един вид “рекламна брошура” или “визитна картичка”, без да вземаме под внимание какво точно очаква потребителят от този web-site.

За да се доближим до неговите очаквания, целта ни е да превърнем “визитната картичка” в “инструмент” за работа, който да позволява дистанционно задоволяване на информационните потребности на потребителите.

Три са направленията, към които са насочени нашите усилия за превръщането на web-site в инструмент за работа: усъвършенстване на електронните библиотечно-информационни-услуги, обогатяване на собствените и чужди информационни ресурси, достъпни чрез сайта на библиотеката на НБУ.

В първото направление за усъвършенстване на електронните библиотечно-информационни услуги предвиждаме разширяване на рубриката “Услуги”. Към информацията за всяка услуга а именно: заявка за търсена книга, фактографска справка, писмена тематична библиографска справка, сигнална информация, междубиблиотечно заемане и международно междубиблиотечно заемане предвиждаме разработването на екранни формуляри. Те ще бъдат базирани на използваните до момента формуляри върху хартия, значително разширени с възможности за въвеждане на допълнителна информация. Потребителят ще има може да избира по какъв начин да получи желаната от него информация: на място, по пощата или по e-mail. Формулярът ще бъде приеман единствено след въвеждането на индивидуалната парола на потребителя. До момента имаме натрупан опит в това отношение с услугата “Сигнална информация”. Тя се състои в експресно разпространение на съдържанието на научните периодични издания до абонатите по електронен път. Така абонатът има реална възможност да следи новоизлезлите публикации по даден проблем или тема, веднага след като периодичното издание постъпи в Библиотеката. Библиотеката получава добри резултати от приобщаването на преподавателския състав към тази сравнително нова инициатива. За 1999 г. абонати на услугата са 9 департамента, тази цифра се увеличава за 2000 г. на 18 департамента и структурни звена. Тенденция е броят на индивидуалните поръчки да нарасне. Регистрационният формуляр за тази услуга е придружен от списък с текущия абонамент от периодични издания на библиотеката, на основата на който абонатите заявяват своите желания.

По второто направление за развиване на собствените информационни ресурси, достъпни чрез сайта на библиотеката на първо място можем да поставим автоматизирания библиотечен каталог, с всички възможности за търсене и предоставяне на информация, които той може да предложи.

За да дадем възможност на потребителя да достига не само до библиографска информация за документа а до самия документ, да предоставим възможност на преподавателите да публикуват и да направим своя web-site още по-интересен, в библиотеката бе разработен проект “Осигуряване на електронни списания на НБУ, чрез Библиотеката”. Като модел бяха избрани известните в специализираната литература Web-списания или Web-zines, които представляват принципно нови публикации, несъществуващи в печатен вид. Три са основните цели на проекта:

1. Стимулиране на научно-изследователската дейност;
2. Подпомагане на учебния процес;
3. Популяризиране на НБУ в България и чужбина.

Същността на проекта е в това, че библиотеката предоставя възможност на всеки департамент да издава 1 Web-zine, като сам определя формата на участие – чрез редакционен съвет или самостоятелно, сам определя неговото заглавие, рубрики, периодичност, съдържание и обем. По този начин преподавателите ще могат да представят пред научната общественост, в България и чужбина, свои статии, резултати от изследвания, да споделят опит. Чрез публикуването на научни статии в online режим, преподавателите могат сами активно да подпомогнат учебния процес, като осигуряват на студентите си най-актуална информация.

Задължение на Библиотеката на НБУ е:

1. Да публикува списанията и да извършва цялостната техническа поддръжка.
2. Да осигури, на вече съществуващите департаменти, електронни списания, присъждането на Международен стандартен сериен номер ( ISSN ).
3. Да предостави свободен и безплатен достъп до Web-zines, на всички които желаят да ги ползват, от своя web-site. Тези, който не разполагат със собствен компютър, биха могли да използват “Компютърен център” в Библиотеката, като студентите, преподавателите и служителите на НБУ имат право на безплатен достъп до Internet, а външните потребители заплащат минимална такса.

Първият етап на проекта стартира на 1.10.1999 г. с предоставяне на информация за проекта на всички департаменти в НБУ. До момента са се включили 12 департамента. Повечето от участниците избраха форма за участие чрез редакционен съвет, а само 2-3 – самостоятелното участие. Преобладават тримесечните издания. В началото на 2000 г. започна вторият по-важен етап от изпълнението на проекта, а именно същинското публикуване на отделните броеве. Те се намират във web-site в рубриката Ресурси / Списания издавани от Библиотеката на НБУ. На екрана е публикуван азбучен списък на всички списания, които ще излязат при създадена хипервръзка към вече реално съществуващо електронно списание. След избора на списание и кликване върху неговото заглавие, на екрана се появява главна му страница, на която е изписано заглавието, чие издание е и неговият ISSN. След зареждане на връзката към рубриката “Съдържание” – остава единствено да се избере статия и на екрана се появява нейният пълен текст. Необходимо е да се спомене, че до момента са публикувани общо 5 електронни списания от предвидените 12, като 2 от тези 5 имат вече и втори броеве.

От началото на 2001 г. библиотеката работи и върху проект “Дигитална библиотека”. По този начин се надяваме да отговорим на модерните разбирания за свобода на публикуване и достъп. Целта на проекта е да разкрие част от ценните колекции, които притежава библиотеката на НБУ. Дигиталната библиотека ще включва първоначално два модула:

1. Модул “Архиви” – включващ архивни колекции на проф. И. Саръилиев и проф. В. Стоилов, състоящи се от лични документи, писма, фотографии и непубликувани ръкописи.
2. Модул “Периодика” – включващ страници със съдържания на български периодични издания.

Като крайни резултати, при приключването на проекта, очакваме да осигурим on-line достъп до архивите и съдържанията на периодичните издания, да обезпечим съхраняването на архивите посредством дигитализация и да създадем допълнителни услуги за преподавателите и студентите на НБУ.

По третото направление за обогатяването на чуждите информационни ресурси, достъпни чрез сайта на библиотеката започнахме, както вече бе споменато от рубриката “Ресурси” с избрани от библиотекарите различни по вид информационни ресурси в Интернет, съобразени с академичния профил на Университета. Във връзка със стартирането на проект в библиотеката на НБУ, за въвеждане т. нар. специализиран библиотекар, детайлизирането, допълването и осъвременяването на тези хипертекстови списъци от ресурси е възложено изцяло на тях. Тъй като една от задачите на специализирания библиотекар е да познава всички видове информационни ресурси, по темите или областите за които отговаря, да разпространява информацията за тези ресурси и да умее да представи тези ресурси на потребителите.

Резултатът от този проект не закъсня и вече всички потребители могат да се възползват от създадената нова “Виртуална библиотека”, която изцяло замени старата рубрика “Ресурси”.

На второ място за обогатяването на “колекцията” на чужди информационни ресурси достъпни чрез Internet от началото на 2000 година Библиотеката на Нов Български Университет има удоволствието да се възползва от услугата “Nijhoff Electronic Consolidation Service”, предоставяна от фирма “Мартинус Найхоф – Източна Европа”. Тя дава възможност на потребители и клиенти да получат достъп до различни електронни ресурси и онлайн услуги, което подобрява информационното обслужване. Библиотеката на НБУ като дългогодишен клиент на Мартинус Найхоф получи възможността да се възползва безплатно от новата услуга. Фирмата предложи Библиотеката сама да определи тематичните области, към които да бъдат насочени електронните й ресурси. Библиотеката определи своя избор, изграден изцяло в съответствие с академичния профил на университета. В резултат на първоначалните договорености Библиотеката се регистрира за участие в NECS и получи свободен достъп, който се извършва чрез web-site на “Мартинус Найхоф”. От края на м. май достъпът е улеснен, тъй като електронните ресурси на NECS могат да се ползват от web-site на библиотеката в рубриката “Ресурси”. За вход системата изисква парола за вход от потребителя, която му се предоставя от библиотечния персонал. Услугата позволява достъп до пълен текст, съдържание или анотация на електронните и онлайн ресурси и навигация към допълнителни източници и ресурси.

Накрая, но не на последно място съществено е значението на чуждите бази данни, които библиотеката предоставя за ползване чрез своя web-site. До момента достъпни по този начин са базите данни на Ebsco Publishing и Current Contents Connect, които предоставят възможност за достъп до индексирана, реферирана и пълнотекстова информация..

През 2001 г. предстои да бъде реализирана идеята за т. нар. Resource – sharing или съвместно използване на ресурси от четири университетски библиотеки. По проект TEMPUS “Модернизация и организационно развитие на университетската библиотека”, библиотеките на СУ, УНСС, ТУ и НБУ ще имат възможност да използват съвместно бази данни на СD, в различни области, чийто достъп ще бъде web базиран.

В заключение може да се каже, че пътят към изграждането на библиотечният сайт е дълъг и труден. Изключителна е ролята на библиотекарите, които трябва да организират в едно толкова малко пространство, толкова много информация. Освен това винаги трябва да знаем кой използва нашия web-site, кои са нашите потребители. Да изучаваме техните постоянно променящи се информационни потребности и да се стремим да им предлагаме повече, от колкото очакват от нас. Само така ще успеем да превърнем сайта в динамичен, актуален, интересен, практичен, многофункционален, изпълнен с много информация, и най-важното в един посещаван библиотечен сайт.

Библиосфера