„Центърът за изследвания“ и управляването на електронните тезиси и дисертации

Robert Bolander

В днешно време университетите участват активно в издателската дейност, като голяма част от публикациите са тезиси и дисертации. В тази връзка, наред с традиционните форми, библиотеките са включени и в инициативата за електронни публикации. Реализирането на проекта става възможно благодарение на пускането на пазара на Adobe софтуера, който дава възможност за създаване и четене на PDF файлове.
Инициатор на виртуалната библиотека за тезиси и дисертации (Networked Digital Library of Theses and Dissertation – NDLTD) става професор Едуард Фокс със съдействието на U.S. Department of Educations Fund for Improvement of Post Secondary Education. Целта е да се съдейства на университетите в изграждането на информационна инфраструктура, подпомагане на образованието и достъпността на информацията.
“Virginia Tech” е първия университет, който започва да изисква от студентите си да предоставят тезисите и дисертациите си в електронен вид. По-късно тази практика се възприема и от други университети. “OCLC Office of Research” инициира изследователски проект върху електронните тезиси и дисертации. Целите на този проект са да се обединят усилията и информацията на отделните университети и да се създаде съвместна база данни. Така ще се избегне дублиране на работата в отделните библиотеки и загубата на редки и ценни ресурси.

Превод със съкращения – Евелина Спасова

Bolander, Robert. – Office of research explores management of electronic theses and disertation // OCLC Newsletter, 2000, N 247, p. 20-21.

Библиосфера