Сегашно състояние и перспективи на библиотеката на Медицинския университет в град Плевен

Габриел Георгиев

адрес: ул.“Св. Климент Охридски” № 1, 5800 Плевен
тел.: 064/884 100, факс: 064/801 603
електронна поща: library@mu-pleven.bg
уеб сайт: http://www.mu-pleven.bg/
работно време: от 8.00 ч. до 18.00 ч. в дните от понеделник до четвъртък,
от 8.00-16.30 ч. в петък и от 8.00 до 16.00 ч. в събота.

 

Медицинският университет в гр. Плевен е едно от петте висши училища в страната, свързани с медицинското образование и наука. Едновременно със създаването му през 1974 г. отваря врати и неговата библиотека, която е единствената специализирана в областта на медицината за Северозападна и Централна Северна България. Основна нейна задача е да подпомага учебния и научноизследователския процес както в университета така и в университетската болница. Отворена е за всички. Разгънатата и площ е около 600 кв. м. в централната сграда на университета (ректорат 1). Обособени са: заемна служба със свободен достъп, читалня за преподаватели с интернет достъп, читалня за студенти с интернет достъп, читалня за самоподготовка с аудио и видео материали – телевизор и DVD- плеър, интернет зала, хранилища, работни кабинети.

Фонд
Фондът наброява около 65 000 библиотечни единици. По-голямата част от него се ползва на място. Създаден е така наречения “фонд за домашно ползване”, състоящ се предимно от учебници.  Абонаментът за периодични издания на хартия тази година включва 60 български и 21 чужди заглавия. Библиотеката поддържа електронен достъп до медицинската бази данни на Springerlink и пакет от 25 онлайн списания на платформата OVID. В локалната мрежа на университета, университетската болница и ортопедията се използват и научните бази данни по абонамент на Министерство на образованието, младежта и науката – ScienceDirect, Scopus, Embase, Proquest, ISI Web of Knowledge. Създадени са специални 26 компютъризирани работни места за достъп до електронните ресурси в самата библиотека. Читателите имат възможността сами да работят със скенер, копирна машина, принтер, аудиовизуална и записваща техника.

Структура
В съответствие със задачите, които библиотеката изпълнява са обособени следните сектори: “Комплектуване”, “Техническа обработка и каталогизиране на библиотечните фондове”, “Справочно-библиографска и информационна дейност”, “Обслужване и книжни фондове  – заемна и читални”, “Периодика”.

Електронен каталог
Библиотеката използва електронната интегрирана библиотечно-информационна система E-Lib версия 3.2 за работа в среда на Windows. Софтуерът е разработен на модулен принцип, което позволява поетапно автоматизиране на дейностите. Освен това модулите са с унифицирани характеристики. Нашата библиотека работи с три от тях:

 • Електронен каталог на книги – за момента се използва само в границите на библиотеката;
 • Електронен каталог – периодика. Включва описания на всички получавани списания от 1974 г.;
 • Автоматизирана картотека на читателите. Направени са електронни картони на всички читатели на библиотеката. Има възможност за частично автоматизирано раздаване на книги.

Услуги

 • Заемане за дома;
 • Междубиблиотечно заемане;
 • Използване на базите данни на E-lib.;
 • Използване на интернет в рамките на библиотеката;
 • Устни и писмени справки от първични и вторични източници на информация;
 • Ползване на литература и периодични издания в читалните;
 • Търсене в онлайн базите данни;

Реклама

 • Бюлетин “Нови книги”. Разпространява се безплатно в катедрите на университета и звената на университетската болница.  Разпространява се на хартиен носител и по електронна поща.
 • Изложбени витрини. Използват се за популяризиране на новите книги, автори от университета и избрани книги от области на специалности, при които предстои акредитация.
 • Брошури за работното време и услугите, които библиотеката предлага;

Перспективи
Предстои модернизация, по Оперативна програма “Регионално развитие”.
От около 10 години в Медицинския университет е въведено англоезично обучение и в момента се обучават студенти от цял свят. Те идват тук със своите очаквания и култура. Имат различни нужди и желания. По тази причина и поради това че нуждите на студентите се променят, университетът трябва да върви в крак с новите тенденции в съвременното информационно общество и да е конкурентен. Библиотекарите е важно  да бъдат добре обучени и да надграждат своите знания. Библиотеката трябва да притежава необходимата техническа база, да предоставя комфортна обстановка, да създаде обратна връзка с ползвателите на библиотечните ресурси и услуги. В бъдеще се очаква пълно въвеждане на системата за автоматизирано библиотечно-информационно обслужване e-Lib; осигуряване на отдалечен достъп до електронните ресурси на библиотеката; по пълно разкриване на библиотечния фонд (аналитични описания, дигитализация и пълнотекстово представяне на документи в мрежата); създаване и разпространение на информация за научната продукция на преподавателите; въвеждане на система за защита на библиотечните фондове; подобряване на материално-техническата база. Постигането на тези задачи не е самоцел, а продиктувана нужда на  студенти, специализанти, докторанти, преподаватели, лекари и специалисти по здравни грижи от региона.

До сега библиотеката на Медицинския университет в гр. Плевен е приела огромен брой читатели, надяваме се, да сме оставили у тях добри впечатления. Предполагаме, че в бъдеще след всички подобрения и нововъдения, ще успеем да привлечем повече читатели и да направим настоящите по-удовлетворени.

Библиосфера