Университетските библиотеки в гр. Познан. Главната библиотека на Икономическия университет

Виденка Георгиева

Вместо въведение
Ежегодно в Полша се провежда седмица на библиотеките (7-15 май). Чрез различни форми като семинари, срещи и дискусии библиотекарите популяризират постигнатото пред обществеността. Тазгодишното мото е повлияно от европейското първенство по футбол: “Библиотеките са винаги в играта”, а темата: “Библиотеките по света”.  Имах възможността и честта да присъствам на този продължителен празник като гост на Главната библиотека на Икономическия университет в гр. Познан, благодарение на секторна програма „Еразъм“. В тази статия ще представя общността на университетските библиотеки в гр. Познан.

Академичната общност в гр. Познан
Градът е с население от 556 хиляди души и има 7 държавни и 17 частни университета. Държавните са Икономически университет, университет “Адам Мицкевич”, Политехника (Технически университет), Академия за физическо възпитание, Аграрен университет, Медицински университет, Университет за изкуства, Музикална академия, а от частните важно място заема Висшата банкова школа.
Университетските библиотеки са обединени в консорциум. Студентите използват всички тях с една читателска карта и във всяка от тях могат да заемат библиотечни документи. Продължителността на заемане зависи от университетската принадлежност.

Всяка университетска библиотека е достъпна без заплащане за всички граждани на възраст над 16 г. За да заеме книги за дома читателят трябва да се регистрира. Правилниците на библиотеките разграничават своите студенти от другите по вид потребители, но  всички имат право да заемат библиотечни документи. Това е много удобно за студентската общност и за гражданите на гр. Познан. Всеки, използва тази библиотека, която е по-близо до местоживеенето или местоработата му, или в която може да намери нужния му документ. Например студентите от Висшата банкова школа използват библиотеката на Икономическия университет, защото двете сгради са близки ситуационно и като научни области.
За развитието на библиотеките в Полша, освен консорциумите, огромно влияние имат и неправителствените организации. Познанската фондация на научните библиотеки e създадена през 1995 г. и нейната мисия е свързана с компютъризирането на библиотеките в гр. Познан. Тя съдейства за закупуването на библиотечния софтуер Хоризон, който се използва във всички университетски библиотеки в града. Голяма е ролята на Сдружението на полските библиотекари. В резултат от дейностите на тези организации се наблюдава относително равномерно развитие на полските библиотеки една спрямо друга и спрямо библиотеките в европейската общност.

Икономически университет в Познан
Той има почти вековна история. Създаден е през 1925 г. Носител е на много награди за най-добър университет сред икономическите университети в Полша и традиционно е на едно от първите три места. 210 пъти получава “Медал  за заслуги” в ранглистата на икономическите висши училища и университети: “Училища на лидери”. През 2012 г. получава специалната награда “Primus”.  В него се обучават мениджъри за държавната администрация и частния бизнес. Предлагат се различни форми на обучение и различни съвместни програми с други университети.

Ректорат на Икономическия университет в Познан. Срещу него се намира страхотен парк с езеро и патици

Ето и малко статистически данни, свързани с неговото функциониране. Има 5 факултета с 55 катедри. Обучението се провежда на 3 степени – бакалавър, магистър, доктор. Има 39 административни единици. Предлагат се 12 направления и около 60 специалности. Студентите в бакалавърски и магистърски програми са около 12 000, като 70 % от тях се обучават в редовна форма на обучение. Предлагат се следдипломни квалификации в 69 направления, курсове за училища, младежи, деца и възрастни хора. В университета работят 1 080 човека, в това число 531 преподаватели (126 от тях са професори),  235 служители в университетската администрация, 161 служители в обслужването, 49 работят в библиотеката. Има 67 научни кръжоци, 16 студентски организации, 8 сгради, 3 студентски общежития с 550 места.

Главната библиотека на Икономическия университет в гр. Познан
Библиотеката предоставя за ползване специализирани източници на информация и информационни услуги в подкрепа на научните изследвания, преподавателската дейност, образованието и обслужващите дейности. Основана през 1926 г., тя е втората университетска библиотека в Полша и една от първите специализирани.  През 1927 г. фондът ù наброява 1 318 тома и до 1939 г. нараства на 24 хил. тома. През Втората световна война книгите се преместват на различни места, за да бъдат запазени и съхранени.  Веднага след войната библиотеката е първата, която възстановява дейността си. Тогава са открити само 9 346 тома от предвоенния период.

Табл. 1: Нарастване на библиотечния фонд

Година 1927 1939 1945 1955 1975 1990 2011
Фонд 1 318 24 000 9 346 60 614 174 171 246 000 459 104
Collegium Altum – Намира се на 50 м от Ректората

През 1976 г. започва строителството на нова сграда – Collegium Altum и през 1995 г. и библиотеката се пренася там, като вече  разполага с площ от  6 230 кв. м.
Библиотеката се състои от 3 отдела – “Колекции за студенти”, “Научна информация, обучение и обслужване” и “Комплектуване и каталогизация”. Подразделението в тях е на секции. Към библиотеката функционира “Административно-стопанска секция” (Секретариат) и Център по история на университета. Управлението се осъществява от зам. директор и директор, над тях в йерархично ниво стои зам. ректор по международната дейност и ректор. В управлението участие взема и библиотечен съвет.

Отдел “Колекции за студенти”
В него работят 6 служители към секции “Заемна служба” и “Международно и междубиблиотечно заемане”. “Заемна служба” разполага със самостоятелно помещение, на чиято площ са подредени на свободен достъп около 100 хил. тома книги. Всички те са с магнитни ленти за защита и баркодове за идентификация.  Използват се етикети с различни цветове,  за да се ориентират читателите по-лесно в статута на заемане. Поощрява се самообслужването.

Място за самообслужване

Потребителите могат сами да проверяват своите данни в читателския запис и удължават срока на заетите документи чрез Horizon Information Portal[1]. Три дни преди изтичане на срока за заемане се изпращат автоматични уведомителни писма на имейл. Регистрацията се извършва от служител. Правилата на заемане на документи разграничават студентите от различните висши училища в града.

Студентите на Икономическия университет могат да заемат до 20 книги за 150 дни и след това за още 150 дни. Това позволява ползването на необходимите учебни материали за цял семестър или за академична година. Таксата за просрочено време е 20 гроша на ден, което е равностойно на 0.10 ст. Всички останали потребители заемат до 5 документа за срок от 90 дни и не презаписват.

Заемна служба

Секция “Заемна служба” поддържа електронна система с материали към курсове “Lektury” (четене). Тази дейност се свежда до контакт с всеки преподавател и изискване на списъци с литература. Получените списъци се обработват в база данни. Въпреки че университетът използва системата “Moodle”, поддържаната от библиотеката система “Lektury”  е високо ценена и работата по нея  започва месеципреди началото на всяка академична година. Резултатите от работата са тясно свързани с комплектуването.

Секция “Международно и междубиблиотечно заемане” доставя книги или статии от други библиотеки в страната и извън нея. Предоставяната от отдела услуга е безплатна за студентите от магистърски програми, преподавателите и докторантите на университета при доставяне на книги и материали от библиотеки в гр. Познан. Има ограничение за количеството документи, които могат да бъдат заявени от студентите.  При доставка на документи извън територията на гр. Познан потребителят заплаща такса, определена от изпращащата библиотека. Използват се ИФЛА ваучери.

Отдел “Научна информация, обучение и обслужване”
Отделът е изграден от 3 секции: “Обучения, бази данни и дигитализация”,  “Информационни услуги – читалня книги”, “Информационни услуги – читалня периодика”. В него работят двадесет и двама служители.

Читалня периодика
Читалня книги

Те се грижат за поддържането на библиотечните каталози, изготвят и предоставят библиографска и фактографска информация за потребителите, организират подреждането и подвързването на фонда, осъществяват  инвентаризация. Занимават се с документирането на научната дейност на университета. Още през 50-те години е започват работа над печатно издание с библиография на научните публикации на преподавателите в университета. През тези години е публикувана първата библиография по случай 30 годишнината на университета. Основна роля по създаването ù има Хана Мачийевска. През 1966 г. въвеждат карточните каталози, а преминаването към електронния каталог става в 1998 г. Библиотечната система, която използват е “Хоризон”.  От 1956 г. до 2005 г. са издават общо 31 библиографии: 9 самостоятелни и 22  в сборни периодични издания[3] . От 2000 г. научната библиография се обработва в база данни “Expertus”, разработена и поддържана от фирма “Сплендор”. В момента съдържа 40 хил. библиографски записа. Достъпна е от страницата на библиотеката.

Секции “Информационни услуги – читалня книги” и “Информационни услуги – читалня периодика” съхраняват и осигуряват достъп до колекциите. Библиотеката разполага с 2 огромни читални за ползване на книги и периодични издания.

Читалня книги

Всяка от тях заема почти цял етаж от сградата. Общо разполагат с 384 читателски места и 28 кабини, 31 компютъра за самостоятелна работа и терминали за работа с библиотечния каталог. На свободен достъп са разположени копирни машини за самостоятелна работа (работят с монети). Библиотеките нямат право да събират такси от потребителите за копирни услуги според правилник от 80-те години и затова копирането се предлага от външни фирми. На територията на читалните се достъпва безжичен интернет.

Кабини за самостоятелна работа

В читалните са подредени колекции от книги на свободен достъп, които могат да се заемат за срок от 1 месец единствено от преподаватели. Отново различните колекции са маркирани с разноцветни етикети (както при книгите, за заемане от студенти). Един библиотекар отговаря за реда на една или няколко колекции. На видно място са поставени терминали за достъп до електронния каталог и старите карточни каталози (азбучни, предметни и топографски, водени до 2003 г.).

Табл. 2: Посещения и използвани документи за 2011 г.

Места Читалня книги Читалня периодика Заемна служба
Посещения 51 920 47 151 94 948
Използвани библ. документи 547 799 482 743 107 913

Секция “Обучения, бази данни и дигитализация”
Библиотекарите от тази секция разработват и поддържат интернет страницата на библиотеката, подготвят обучителни материали, разработват дигитални ресурси. Главната библиотека поддържа и развива 5 собствени бази данни, които са свободни за използване в интернет и са достъпни от страницата на библиотеката:

  • “Lektury” библиография към курсове;
  • Дипломни работи и дисертации;
  • Библиография с публикации на преподаватели от университета;
  • Чужди списания;
  • Публикации в пресата за университета.

Библиотеката участва в разработването на полска икономическа база данни “BazEkon”. Тя включва библиографски описания на статии от 400 заглавия на периодични издания, публикувани на полски и английски език. Работата е съвместна с библиотеките на икономическите университети като Краковския, Варшавския и Вроцлавския. От 2011 г. “BazEkon” предлага индекс на цитиранията.

Отдел “Комплектуване и каталогизация”
Броят библиотекари в него е 15. Подразделя се на 3 секции “Комплектуване”, “Каталогизиране на книги” и “Каталогизиране на периодични издания”. Набавянето на нови документи се осъществява по познатите начини чрез покупка, дарение, книгообмен и абонамент. За закупуването на библиотечни единици се обявяват  търгове и се избира фирма, която предлага най-изгодна оферта. Работата е разделена по дейности, които могат да се изпълняват ефективно и бързо от един служител. Дори е използвано разположението на работните помещения за „поточна“ линия – от пристигането им в библиотеката до мястото им в читалня, заемна или хранилище.

Хранилище

Създаването на библиографски записи в Полша се регулира с Наредба на Министъра на културата и националнотонаследство. Това министерствоиграе огромна роля за развитието на полскитебиблиотеки, подпомага групирането им в консорциуми и намирането на средства за внедряване на нови технологии. Съществена роля изиграва при до стъпа доинтернет. С негова помощ всяка полска библиотека получава достъп до интернет за дълъг период от време без заплащане на такси. В настоящия момент играе огромна роля за развитието на цифровите библиотеки в Полша.
Използваният формат за библиографско описание е MARC 21. Каталогизирането е локално или съвместно с Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny (NUKAT)[4]. При съвместното каталогизиране не се създават нови записи, а да се изтеглят готови. Обединеният каталог на полските научни библиотеки e създаден през 2002 г.  Днес в него участват 112 библиотеки с 1349 библиотекари. Съдържа 2 мил. 255 хил. 116 библиографски записа[2], интегрирани в WorldCat и Virtual International Authority File (VIAF). Библиотеките участват безплатно. Всекидневно се създават около 1500 нови библиографски записа. В момента се работи по редизайн на системата.

На всеки етаж има „Социална стая”, която служителите могат да използват за почивка, да си направят кафе или да похапнат. Достъпът до служебните помещения на етажа е лесен и удобен.

Работното време в библиотеката е разделено условно на академична година, сесия и ваканция, освен това има разлика за отделните секции.
През академичната година:

  • секция “Заемна служба” работи от 9.00 ч. до 19.00 ч. в делнични дни, събота от 10.00 ч. до 16.00 ч., неделя е почивен ден.
  • секция “Информационни услуги – читалня книги”, “Информационни услуги – читалня периодика” работят от 9.00 ч. до 20.00 ч. в делнични дни, събота и неделя от 10.00 ч. до 16.00 ч.

По време на сесия работното време се удължава с 1 час. Правени са опити библиотеката да работи до 24.00 ч., но поради липсата на читатели е преустановена тази практика.
Лятното работно време е от 8.00 до 15.00 ч. Събота и неделя са почивни дни.
Всеки библиотекар дава дежурства в събота, а работата в неделя е по желание и се заплаща допълнително.

Източници:
Biblioteka
główna Uniwersytetu ekonomicznego w Poznaniu. http://www.biblioteka.ue.poznan.pl/, 06.06.2012
Dolińska,
Agnieszka и др. Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  [Презентация] / Agnieszka Dolińska, Joanna Gryt. 07.05.2012.
Majcher,
Karolina. Prezentacje o zbiorach i katalogowaniu  w Bibliotece Głównej UEP [Презентация]. 07.05.2012.
NUKAT
: Prosto do informacji: Katalog zbiorów polskich bibliotek naukowych. https://centrum.nukat.edu.pl/, 06.06.2012>
Olszańska,
Grażyna Anna. System biblioteczno-informacyjny w bibliotece Głównej UEP. [Презентация]. 07.05.2012.
Wierzbicki,
Artur. Biblioteki Cyfrowe w Polsce: Biblioteka Cyfrowa BG UEP [Презентация]. 07.05.2012.
Wojewoda,
Dorota.  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz  Biblioteka Główna UEP: podstawowe informacje [Презентация].07.05.2012.


[1] Horizon Information Portal е достъпен от интернет страницата на библиотеката.
[2]
На полски език: Zeszyt
[3]
Обединен каталог на полските научни библиотеки
[4]
Данните са от април 2012 г.-+

Библиосфера