Център за документи и архивни фондове на 15 години

Александра Трифонова

Резюме: 2014 г. е юбилейна за Центъра за документи и архини фондове (ЦДАФ) на Нов български университет. Авторът представя проект на информационно издание, което отбелязва 15-годишнината. В справочника фондовете на архива са подредени по фондообразуватели, сред тях са проф. Петър Мутафчиев, акад. Вера Мутафчиева, проф. Любен Прашков, проф. Георги Михайлов, проф. Магдалина Станчева, проф. Александър Фол, проф. Васил Стоилов, проф. Кръстьо Мирски, проф. Иван Саръилиев, проф. Цеко Торбов, Райна Михайлова, джаз музикантът и композитор Милчо Левиев и други.

Abstract: 2014 is the anniversary of the Centre for documents and archives fond (TSDAF) of the New Bulgarian University. The author presents project information edition, witch marking 15 anniversariy. In the reference book the archives fond are arranged by provenances. Among them are prof. Peter Mutafchiev, ac. Vera Mutafchieva, prof. Lyuben Prashkov, prof. Georgi Mihailov, prof. Magdalina Stancheva, prof. Alexander Fol, prof. Vasil Stoilov, prof. Krastio Mirski, prof. Ivan Sarailiev, prof. Zeko Torbov, Raina Michailova, jazz musician and composer Milcho Leviev and others.

През 2014 г. Центърът за документи и архивни фондове (ЦДАФ) на Нов български университет отбелязва 15 години от съществуването си и по този повод подготвя за публикуване информационно издание, в което ще представи съхраняваните от него лични архиви.  В предисловието Надежда Александрова и Ясен Захариев – бивш и настоящ директор на ЦДАФ, излагат най-важните моменти в историята на центъра и очертават неговите цели и начините, по които те биват осъществявани. Следва текстът на Александра Трифонова, посветен на специфичните особености при обработката на архивни фондове от личен произход. Самите фондове са групирани според професионалната насоченост на фондообразувателите.

Така например в раздела „Исторически науки“ е включена информация за архивите на изтъкнатите наши учени проф. Петър Мутафчиев (оставил забележителни трудове в областта на средновековната българска история и византинистиката) и на дъщеря му акад. Вера Мутафчиева (всепризнат специалист по история на българските земи през периода на османското владичество, с ярки изяви и в художествената литература), на проф. Любен Прашков („доайен на българската реставрация и консервация“, историк на българското църковно изкуство), на проф. Георги Михайлов (световно утвърдено име в старогръцката епиграфика), на проф. Магдалина Станчева („главният археолог на София“) и на проф. Александър Фол (създател на научното направление „тракология“). В раздела „Изкуства“ е представено документалното наследство на изтъкнати български артисти като художника проф. Васил Стоилов, театралния режисьор и педагог проф. Кръстьо Мирски, оперната звезда Райна Михайлова и джаз музиканта и композитор Милчо Левиев. В ЦДАФ се пазят и архивите на видни наши учени, избрали за свое професионално поприще философията и превода на философски съчинения – на проф. Иван Саръилиев и на проф. Цеко Торбов и неговата спътница в живота и творческата дейност Валентина Топузова-Торбова. От голям интерес за писатели, литературни критици и теоретици, както и за преводачи, са архивните фондове на Атанас В. Славов и Николай Дончев. В архивната ни сбирка „присъства“ и представител на техническите науки – известният строителен инженер проф. Хаския Нисимов. Историческите справки за всеки един архивен фонд, състоящи се от биографични сведения и данни за съдържанието на фондовете, са изготвени от Александра Трифонова и Иван Звънчаров. Придружени са с илюстративни материали, онагледяващи някои по-интересни и характерни факти от живота и делото на конкретния фондообразувател. В края на изданието поместваме списък с имената на дарителите, без чиято щедрост съществуването на ЦДАФ едва ли би било възможно, и кратки данни за екипа на центъра.

Твърдо вярваме, че с публикуването на този справочник ще предизвикаме интерес не само сред специализирана, но и сред по-широка аудитория, както и че ще улесним в известна степен работата на изследователи, преподаватели, студенти и читатели.

Библиосфера