В света на математиката с Zentralblatt MATH

Zentralblatt MATH (ZBMATH) е библиографска база данни, обхващаща всички сфери на теоретичната и приложна математика – логика, комбинаторика, теория на числата, функционален анализ, топология, геометрия, теорията на вероятностите и статистика, числена математика, теоретични компютърни науки и теория на автоматиката, теорията на относителността и астрономия, електродинамика, геофизика, математическо програмиране, теория на игрите, финансова математика и икономика, системи и теория на управлението, информация и комуникация, вериги, кодиране, криптография, приложения в областта на биологията, химията, социология, психология и образование. Сливането й с Jahrbuch ü ber die Fortschritte der Mathematik позволява включването на публикации от преди 150 години. От 2006 г. Европейското математическо общество става член на редакционната колегия на Zentralblatt съвместно с Хайделбергската академия и Института за информационна инфраструктура (FIZ Karlsruhe), а издателство Springer отговаря за маркетинга и публикуването на печатна, и CD-ROM версия.

Съдържа 3-милиона библиографски записа с коментари и резюмета на английски, немски и френски език от 1868 г. до сега. Коментарите са написани от около 10 000 специалисти от цял свят. Записите са класифицирани в съответствие със схема за класифициране Mathematics Subject Classification. Годишно се добавя информация за около 85 000 статии, книги, дисертации, конференции освен от книжен, така и от друг формат на издаване. Резултатите са представени в PDF, MathMal, HML, ASCII, DVI, PS, BibTex, AMSTeX и др. Към библиографските данни е подадена връзка към пълния текст, когато редакцията го предоставя.

През 2007 г. е сключено споразумение за сътрудничество между Института за информационна инфраструктура в Карлсруе и библиотеката на Китайската академия на науките. От тогава китайската научна литература в областта на математиката изчерпателно просъства в базата данни.

Пример за библиографски запис:

Zbl 1204.92034
Gao, Suogang; Li, Zengti; Yu, Jiangchen; Gao, Xiaofeng; Wu, Weili
DNA library screening, pooling design and unitary spaces. (English)
Theor. Comput. Sci. 412, No. 3, 217-224 (2011).
MSC2000: *92C40 92C42
PDF MathML XML ASCII DVI PS BibTeX Online Ordering Article Journal

В конкретния случай, при избиране на хипервръзка “Article”, препраща директно към статията в база данни ScienceDirect, а при клик върху “Journal”, към архива от броеве на списанието пак там.

Библиосфера