Система за редакция на съдържание „Joomla”

История, развитие и възможности на софтуерния пакет за онлайн издания

Кирил Камбуров

Резюме: В настоящата статия е представена система за редакция на съдържание „Джумла“. Създаването и историческото развитие на софтуерния пакет са показани в неговите различни версии. Описана е правната регулация на тази система с отворен код. Също така са разгледани методите за внедряване, поддръжка и мултиезичност. Посочени са конкретни примери на научни издания, използващи „Джумла“ като платформа.
Ключови думи: Джумла, CMS, софтуер, отворен код.

Abstract: In the present article „Joomla“ is presented as content management system. The creation and historical development of the software package are indicated in its various versions. The legal regulations of this open-source system are described. Also the methods of implementation, maintenance and multilingual options are considered. Specific examples of scientific publications using Joomla as a platform are indicated.
Keywords: Joomla, CMS, software, open source.

Joomla![1] (Джумла!) е софтуер с отворен код, използва програмен език PHP и база данни MySQL. Системата е мултиплатформена и представлява работна среда (framework). Джумла се поддържа от неправителствена организация с идеална цел – OpenSourceMatters и се ръководи от Joomla Leadership Team[2].

  1. Историческа справка

1.1. Mambo

Проектът „Джумла“ е резултат от отделянето на екип, участвал в разработката на друга система за редакция на съдържание – Mambo (Мамбо), развивана и поддържана активно в периода 2001 – 2005 г. Последната версия на Мамбо е от 2008 г. Системата за редакция на съдържание Mambo е регистрирана като търговска марка на Miro International Pvt.[3], въпреки че авторските права върху софтуерния код принадлежат на Mambo Foundation[4] – организация с нестопанска цел, формирана за разработка и поддръжка на Mambo Open Source Project (MOS). Mambo Open Source Project е инициативата на организацията с идеална цел за привличане на разработчици на тази Mambo, в качеството ú на онлайн платформа. Част от разработващия екип, избран в наблюдаващия комитет на организацията, оспорва начина на функциониране на самата фондация и липсата на консултации с екипа за развитието и поддръжката на системата. Също така се оспорва нарушението на идеята за отворен код.

[1] Joomla! [Viewed 01 March]. Available from:www.joomla.org

[2] Joomla! Leadership Team. Joomla! [Viewed 01 March 2015]. Available from: http://www.joomla.org/about-joomla/the-project/leadership-team.html

[3] Miro International Pvt. е регистрирана като организация с идеална цел в Австралия през 2000 г.

[4] От март 2013 г. официалният уебсайт на фондацията – http://mambo-foundation.org/ – не поддържа съдържание, свързано с нея.

Библиосфера