Система за редакция на съдържание „Joomla”

  1. Правна регулация

Системата Джумла се разработва на принципа на отворения код. Лицензирането е на базата на GNU General Public License версия 2[1], публикуван от Free Software Foundation[2]. В този смисъл кодът на програмата е общодостъпен – може да бъде изследван, копиран, модифициран, както и да служи за основа на други програми и/или части от програми, които не са обвързани с Джумла. Марката “Joomla!”, както и логото са притежание на OpenSourceMatters и не могат да бъдат използвани като част от други софтуерни продукти. Кодът на системата се предлага “as – is” („както е представен“), без допълнителни гаранции или обвързаност на авторите за неговата работоспособност и/или поддръжка.

  1. Версии[3]

Проектът се изгражда и поддържа на доброволни начала. Архивните и текущи версии, както и тези във фаза на разработка могат да бъдат намерени на официалния уебсайт: www.joomla.org

  • Джумла 1.0 – септември 2005. Ребрандиран вариант на Mambo 4.5.2.3 с поправени грешки, засягащи сигурността на системата. Поддържа се чрез варианти (микроверсии) – Джумла 1.x.x до август 2009.
  • Джумла 1.5 – януари 2008. Версия с LTS[4] – удължена поддръжка от страна на производителя до декември 2012 във варианти Джулма 1.5.x.
  • Джумла 1.6 – януари 2011. Добавени са функционалности и инструментариум във връзка с йерархичните модели на потребители и администриращи системата. Поддържа се до август 2011.
  • Джумла 1.7 – юли 2011. Подобрена сигурност и добавени миграционни инструменти[5]. Добавени са функционалности и инструментариум във връзка с йерархичните модели на потребители и администриращи системата. Поддържа се до август 2011.

Джумла 2.5 – януари 2012. Версия с LTS. Разработчиците променят начина на наименуване на версиите. X.5 вече отразява версиите с удължена поддръжка,

[1] GNU General Public License v.2. (1991). GNU Operating System. 12 April 2015, 12:39 [viewed 01 March 2015]. Available from: http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html

[2] Free Software Foundation е неправителствена организация, основана от Richard Stallman през 1985 г. – вж. Free Software Foundation. [Viewed 01 March 2015]. Available from: http://www.fsf.org/

[3] [3] GNU Coding Standards: Releases (2014). GNU Project. [viewed 05 November 2014]. Available from: https://www.gnu.org/prep/standards/html_node/Preface.html#Preface

[4] LTS – Long Term Support е термин използван за описание на специализирани версии или редакции на софтуер. Софтуерът с LTS се проектира за по-дълъг период на експлоатация, като към него често се предлагат актуализации и подобрения, а не замяната му. Авторите се ангажират с подобрение на конкретната версия, като това не предполага техническа поддръжка.

[5] Средства за преминаване от по-стари версии на софтуера към текущия му вариант със запазване на съдържанието на конкретния уебсайт, ползващ системата.

Библиосфера