Система за редакция на съдържание „Joomla”

Самостоятелната система за редакция на съдържание предоставя допълнителни възможности за разширение, надграждане и специфична настройка за нуждите на различни типове интернет сайтове. Използваният инструментариум включва:

  • Компоненти (components) – основни средства за разширяване на функционалността. Особено развита област, която включва от единични елементи (търсеща машина) до цели системи – галерии с изображения, пълнофункционални интернет магазини (например VirtueMart), форуми, файлови архиви, галерии, системи за статистика и др.

Компонентите представляват скриптове, отговарящи за определени функции в цялата система. Могат да имат само административна част, само клиентска част или комбинация от двете.

  • Модули (modules) – други средства за разширяване на възможностите на системата. Стандартно се програмират като допълнение на компонентите. Примери за такива са навигационните менюта, списъкът с най-четени статии (записи) и др.
  • Плъгини (plugins) – добавки, които обработват конкретно събитие, възникнало в резултат на изпълнението на модул или компонент, част от системата. Пример за подобна добавка е статистическия модул, отчитащ посетителите на конкретния сайт и допълнителния плъгин за управление на сесиите.
  • Шаблони (templates) – набор от текстови и графични файлове, определящи дизайна и изобщо визуализацията на сайта. Могат да включват шрифтове. Чрез смяната на шаблона и разположените в него компоненти и модули се постига различна визуализация на подаваната от базата данни информация. Шаблоните са гъвкаво средство за промяна на общия облик на даден интернет сайт.
  1. Периодични научни издания, използващи Джумла като платформа

Примери за научни издания използващи Джумла като система за редакция на съдържание:

9.1. Chemical Science Review and Letters[1]

Международно списание, което публикува интердисциплинарни изследвания, свързани с химията и химическата наука. Издава се от Aufau Periodicals от основаването си през 2012 г. Основната му цел е бързото публикуване на изследователски и обзорни статии в областта на химията под научна редакция (peer-reviewed”). Публикуват се както кратки съобщения / писма, научни статии, така и обзорни статии във фундаментални и приложни научни области, свързани с химия, материалознание и инженеринг. Chemical Science Review and Letters (ISSN: 2278-6783) има импакт фактор 4.014[2] и е класирано в SJIF[3] от издателството InnoSpace на трето място в списъка от над тридесет научни списания в категорията „естествените науки“ от SJIF, InnoSpace.

[1] Chemical Science Review and Letters. [Viewed 10 April 2015]. Available from: http://www.chesci.com/

[2] Вж. Scientific Journal Impact Factor (SJIF). InnoSpace. [Viewed 10 April 2015]. Available from: http://www.sjifactor.inno-space.net/

[3] SJIF – абревиатура на Scientific Journal Impact Factor. Класация издавана и поддържана от Innovative Space of Scientific Research. Вж. InnoSpace. [Viewed 10 April 2015]. Available from: http://www.inno-space.net/.

Библиосфера