Система за редакция на съдържание „Joomla”

9.2. International Journal of Engineering Technology and Computer Research (IJETCR)[1]

International Journal of Engineering Technology and Computer Research (ISSN: 2348-2117) e пъленотекстова база данни с отворен достъп с публикации на оригинални научни статии, кратки съобщения, мнения, казуси, редакторски коментари, рецензии на книги, написани по покана на редакторите в областта на инженерните и компютърни науки. Има SJIF импакт фактор 3.983[2].

9.3. International Journal of Scientific Research and Management[3]

International Journal of Scientific Research and Management – IJSRM (ISSN: 2321-3418) е онлайн платформа, която публикува статии в областта на компютърните науки. Международно списание за насърчаване на научните изследвания на научни работници, учени, специалисти и студенти, развиващи се в тази област.

9.4. Journal of Mechanical Engineering & Sciences[4]

Journal of Mechanical Engineering & Sciences – JMES (ISSN печатно издание: 2289-4659; ISSN електронно издание: 2231-8380) е научно списание с отворен достъп и научна редакция. Индексирано от научни бази данни като SCOPUS, EBSCOhost, Index Copuernicus (импакт фактор 5.15), Ulrichsweb, DOAJ, Google Scholar, Global Impact Factor, Universal Impact Factor, CiteFactor, Genamics JournalSeek and getCITED index. Публикува оригинални и обзорни статии в областта на инженерната наука и нейното приложение за решаването проблеми в областта на машиностроенето – машини и компоненти. Особено внимание е обърнато на решения на конкретни индустриални проблеми. Публикуваните материали имат оригинален принос в изчислителното моделиране, строителната механика, металообработката, поведение и прилагане на съвременни материали, механика на въздействието и други ефекти на нелинейност, механика на флуидите, роботиката, термодинамиката.

9.5. Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies[5]

Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies е двумесечно научно редактирано, реферирано и индексирано издание. Импакт фактор SJIF за 2013 г. – 4.194. Осигурява платформа за изследователи, практици и професионалисти в областта на образованието и образователните технологии, отнасящи се до информационни технологии, комуникационни стратегии, физическото възпитание, педагогическа психология, публична администрация, политически науки, социални науки, както и свързани дисциплини.

Кирил Камбуров е докторант към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

[1] International Journal of Engineering Technology and Computer Research (IJETCR). [Viewed 10 April 2015]. Available from: http://www.ijetcr.org/

[2] Вж. International Journal of Engineering Technology and Computer Research. In: InnoSpace. [Viewed 10 April 2015]. Available from: http://www.sjifactor.inno-space.net/passport.php?id=1848

[3] International Journal of Scientific Research and Management [Viewed 10 April 2015]. Available from: http://ijsrm.in/

[4] Journal of Mechanical Engineering & Sciences [Viewed 10 April 2015]. Available from: http://jmes.ump.edu.my/

[5] Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies. [Viewed 10 April 2015]. Available from: http://www.srjis.com/

Библиосфера