85 години от рождението на проф. Любен Прашков

каталозите/. Автор съм на статии /научни и научно-популярни/, студии за средновековното и възрожденското изкуство в България, съставител и редактор на много сборници и на отделни книги, като: „Хрельовата кула“ (1973), „Църквата „Рождество Христово“ в Арбанаси“, „Български икони“, „Българската църковна монументална живопис през XVIII– XIX век“, съставител и автор на каталози и съавтор на книгите „Паметници на културата на Св. Гора – Атон“ (съвместно с Ат. Шаренков), „Манастирите в България“ (1993, съвместно с проф. Е. Бакалова и проф. Ст. Бояджиев) и „Български манастири“ (съвм. с проф. Ив. Божилов и Н. Глушков) и др. Автор съм на програмите по изброените дисциплини, които съм преподавал. Участвал съм с доклади и съобщения на много международни конгреси, научни конференции и симпозиуми.“[1] Към тези важни, макар и сухи данни ще прибавим и факта, че от 1996 г. до 2006 г. професор Прашков води различни курсове в НБУ (по средновековно и възрожденско българско изкуство, експертиза на икони, съхранение и основи на реставрацията – II част, за българските манастири, за исторически туристически трасета на Балканите).

Любен Прашков си отива от този свят на 18 март 2007 г.

За да илюстрираме широката популяризаторска дейност на проф. Прашков, тук ще представим два сценария на документални филми за Бельовата църква край гр. Самоков и за Троянския манастир[2], съставени от него през втората половина на 90-те години на изминалото столетие. Филмите са излъчени в рубриката „Послания“[3] на Българската национална телевизия съответно на 29 януари и 12 февруари 1998 г. В архива на проф. Прашков се откри интересен документ, разкриващ предисторията на осъществяването на неговия замисъл за представяне на културно-историческото наследство в достъпна и разбираема форма. В бележки, условно озаглавени Във връзка с подобряване вида на програма „Послания“, професорът е набелязал следните насоки за усъвършенстване на предаването: „1. Да се разнообрази тематиката, като се включат и обекти за отразяване освен църквите и манастирите, а [именно] исторически обекти, селища, археологически обекти, изложби и др. 2. В кадрите да се включват не само разказ, но и живи действия от разкопки, реставрация, чествания. 3. Освен дикторски глас да се появяват на живо за коментар и разяснения специалисти-историци, археолози, реставратори, изкуствоведи, архитекти и др. 4. Да се засили приоритетът на българските явления, на събития и обекти, свързани с българската история…Предлагам следните теми: […] 12. Троянският манастир. […] 30. Никола Образописов – творчество. […] 35. Самоковският живописен център през Възраждането“.[4]

При подготовката на предлаганите на вниманието на читателите текстове са спазени, съдържащите се в свитък V на Методическия кодекс на Държавна агенция


[1] Автобиография на Любен Прашков, София, юни 1999 г. – Университетски архив на НБУ, ф. 6 (необработен). Повече информация за живота и дейността му в: Любен Прашков – реставратор и изкуствовед. Материали от научната конференция, посветена на 70-годишнината на проф. д-р Любен Прашков, проведена във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, 14–15 декември 2001 г. С., 2006, с. 7–13 („Творческа биография на реставратора и изкуствоведа проф. д-р Любен Прашков“).

[2] Текстът е озаглавен „Троянският манастир „Успение Богородично“ – I част, което предполага продължение на темата, но втора част на сценария не се откри.

[3] Рубриката „Послания“ съществува от 1996 до 1998 г. Освен филмите за Бельова църква и Троянския манастир са излъчени и „Църквата „Свети Атанасий“ в село Арбанаси“ (на 25 януари 1997 г.) и „Земенският манастир“ (на 27 септември 1997 г.) – пак по сценарий на проф. Л. Прашков. За тази информация, както и за възможността да гледам осъществените филми за Бельовата църква и Троянския манастир, изказвам сърдечни благодарности на колегата д-р Николай Нанев – ръководител на Телевизионния фонд на БНТ.

[4] Университетски архив на НБУ, ф. 6 (необработен).

Библиосфера