Библиографска експедиция „Малко Търново 2015“

Библиографска експедиция „Малко Търново 2015“
Bibliographic expedition „Malko Tarnovo 2015“

Васил Загоров, Пламена Златкова
Vasil Zagorov, Plamena Zlatkova
v.zagorov@unibit.bg p.zlatkova@unibit.bg

Университет по библиотекознание и информационни технологии
University of Library Studies and Information Technologies

Резюме: Материалът представя резултати от научноизследователска библиографска експедиция със студентско участие „Малко Търново 2015“. Изследването има за цел да провери пълнотата на българската ретроспективна библиография посредством проучването на терен на читалищни библиотеки и църковни сбирки. Установени са определени направления на родната книжнина, които по една или друга причина са останали извън обхвата на българската библиография. Отчита се високата ефективност на преподавателските подходи при включването на студенти в реални проекти по направление 3.5. Обществени комуникации. Книгознание, библиотекознание, библиография.

Ключови думи: библиография, теренни проучвания, Малко Търново, история на книгата

Abstract: The report presents the results of bibliographic research expedition with student participation „Malko Tarnovo 2015“. The study aims to verify the completeness of the Bulgarian Retrospective Bibliography through field trips to libraries, community centres and church book collections. There have been certain types of national literature, which for one or another reason have remained outside the Bulgarian bibliography. The report describes the high efficiency of teaching approaches in involving students in real projects along 3.5. Social Communications. Book Science, Library Science, Bibliography science field.

Keywords: bibliography, field research, Malko Tarnovo, History of the Books

Научноизследователска експедиция „Малко Търново 2015“ си постави за основна цел да провери пълнотата на българската ретроспективна библиография, посредством провеждането на теренни проучвания на музейни, читалищни, църковни и лични сбирки от книги на територията на Странджа планина[1]. Географският ареал на


[1] Експедицията е проведена по НИП–2015–11 (ръководител доц. д-р Юлия Савова) към Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство, Катедра „Библиотечни науки“, специалност „Библиотекознание и библиография“. Освен чисто научната цел, изследователските мероприятия имат и функцията на теренна библиографска практика, която да помогне на студентите от специалност „Библиотекознание и библиография“ да приложат на практика усвоените теоретични знания в рамките на аудиторните им занимания. В теренните проучвания взеха участие студентите Борислава Борисова, Илияна Камбурова, Пенка Караиванова, Лилия Рангелова, Марияна Матова, Десислава Жикова, Тинка Иванова и докторант Йови Лулов.

Библиосфера