Библиографска експедиция „Малко Търново 2015“

Списък на цитираната литература:


Библия
, сиреч Священото писание на Ветхий и Новий завет: Вярно и точно преведено от първообразното. – [3. изд.]. Цариград: в книгопечатницата на А. Х. Бояджияна, 1874. – [2], 1054, [1] с. 23,5 см.
Български книги 1878-1944: Библиографски указател: Азбучна поредица: Т. 1–10. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1978–2012.

Георгиев, Любомир. За просветното дело на българите в Одрин и мястото на Отците възкресенци в него. // История, 2013, № 6, с. 465-475.

Естивал, Робер. Проблемът за политическите библиоложки модели: Вчера, днес и утре. // Историята на книгата – начин на живот: Сборник в чест на проф. д.ф.н. Ани Гергова. – София, 2002, с. 47-60.

Загоров, В. Статистически аспекти и проблеми на българското историческо книгознание. // Библиотека, 2011, № 4, с. 5-9.

Загоров, В. Статистически аспекти и проблеми на българското историческо книгознание. // Книгохранилището – блог за история на книгата и печатните медии. 17 ноем. 2015 http://bgbookhistory.blogspot.bg/2015/11/v-behaviorurldefaultvmlo.html прегледан 22.11.2015.

Келлнер, В. Педагогика или педагогически основи за учители, възпитатели и родители. – Одрин: Българо-католическа печатница на О. О. Възкресенци, 1888. – VIII, 280, XII с.

Кертев, Георги. Поляци и българи. Делото на отците възкресенци в Одрин 1863–1918. – София: напеч. с иждивението на Иван Кесяков, 1936. – 98 с.

Конституция на българското княжество = Конституция Княжества Болгарскаго. – Търново, 1879. – 24 с.

Кутинчев, Стилиян. Печатарството в България до Освобождението: Принос към културната история на България. – София, 1920, с. 193-194.

Начов, Никола. Новобългарската книга и печатното дело у нас от 1806 до 1877. –София: Графика А. Д., 1921, с. 102.

Райчевски, Стоян. Отците възкресенци в Тракия. // Тракия, 1991, № 3-4, с. 98-105.

Стоянов, Маньо. Българска възрожденска книжнина: Аналитичен репертоар на българските книги и периодични издания 1806–1878: Т. 1–2. – София: Наука и изкуство, 1957-1959.

Теодоров-Балан, Александър. Български книгопис за сто години 1806-1905. – София: Бълг. книж. д-во от фонд Напредък, 1909. – 1667 с.

Теодосиев, Николай. Каталог на българските печатни книги 1508-1878. – София: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2007. – 450 с.

Тодев, Илия. Създаване на Българо-католическата гимназия в Одрин. // Исторически преглед, 1987, № 1, с. 85-89.

Библиосфера