Библиографска експедиция „Малко Търново 2015“

турски и български четем: Напечата се с позволението на Г нъ Директоръ-те на Просвещение-то под Н-о 82 в Българо-католическа-та Печатница в Едрине. 19 март 1886[1].

Във фонда на музея в Малко Търново са открити и множество служебни издания (закони, наредби, укази, административни актове). Въпреки че в увода на „Български книги“ е посочено, че този тип издания ще са обект на допълнително приложение на Репертоара, част от тях са включени в основния корпус на ретроспективната библиография „подборно“, което ще доведе до обърквания при бъдеща работа[2]. Откритите от нас издания в тази категория са описани в специален раздел на научния отчет от експедицията и се надяваме, когато работата в това направление започне, те да са от полза на Националната библиографска агенция (вж. Приложение 6.1 и 6.2).

 

Църковни книжовни сбирки

В периода 8-14 юли 2015 г. екипът на експедицията е допуснат до книжовните сбирки на църквите в Малко Търново, Граматиково и Заберново. Храмовете в селата Стоилово и Калово нямат собствени богослужебни книги, защото са преместени или загубени по време на социалистическия период или при ремонтите на сградния фонд след 1989 г. Богослужебните книги от Стоилово лесно могат да бъдат проследени по приписките до музея и православния храм в Малко Търново. В случая с Калово историческата памет за съдбата на богослужебната сбирка липсва. По спомени на местната управа причина за това е безстопанственото отношение към църковните имоти в периода на социализма. В тази посока работи и законовият вакуум след 1989 г. – по думите на местните настоятели и читалищните секретари в региона има гастролиращи антиквари, които проявяват интерес към книжовно-документалното наследство. Наред с това в паметта на местните са запазени спомени за посегателства над църковното имущество в началото на прехода. Недоверието към външни хора поради тези обстоятелства стана причина за липсата на достъп до храмовете в селата Звездец и Бръшлян.

 

Проследяването на църковните книжовни сбирки се затруднява от факта, че те не притежават инвентарни описи. Проблем по субективни причини, на места, е и физическият достъп до църковните книжовни колекции.

В църквата „Успение богородично“ в Малко Търново са открити 105 богослужебни книги, които са притежание на самата църква и храмовете в околните населени места. В задолтарната част се съхраняват и други книги, до които ние не получихме достъп по религиозни съображения. Книжовният фонд в притвора на църквата не е в добро състояние. Книгите са с липсващи начални и крайни страници, често цели коли, което затрудни работата по библиографската им идентификация. Географският и хронологичният обхват на книгите не се различава


[1] Келлнер, В. Педагогика или педагогически основи за учители, възпитатели и родители. – Одрин: Българо-католическа печатница на o. o. Възкресенци, 1888. – VIII, 280, XII с.

[2] Български книги 1878-1944: Библиографски указател: Азбучна поредица: Т. 1. – София: Нар. библ. Св. св. Кирил и Методий, 1978, с. 15.

Библиосфера