Система за редакция на съдържание Drupal

Кирил Камбуров
Kiril Kamburov

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Sofia University „St. Kliment Ohridski“

Резюме: B настоящата статия e представена система за редакция на съдържание „Друпал“. Създаването и историческото развитие на софтуерния пакет са показани в неговите различни версии. Описани са принципите, залегнали при разработката му. Също така в статията са разгледани възможностите за внедряване на системата за нуждите на научно списание, издавано онлайн, както и опитът на библиотеки в Колорадо, САЩ, придобит при използването на продукта.
Ключови думи: Друпал, CMS, софтуер, отворен код.

Abstract: In the present article “Drupal” is presented as content management system. The creation and historical development of the software package are indicated in its various versions. The principles, underlying in the development are described. Also, in the article are considered the possibilities for incorporation of the system for the needs of the scientific journal, issued online, as well as the experience of the libraries in Colorado, USA, acquired when using the product.
Key words: Drupal, CMS, software, open source code.

Друпал (Drupal)[1] е софтуерен пакет за изграждане на уебсайт и управление на съдържанието му. Класифицира се като система за редакция на съдържание (content management system, CMS) или интернет базирана издателска система. Работи на скриптовия компютърен език PHP и използва за съхранение на данни различни типове релационни бази данни – MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server. Друпал се разпространява като система с отворен код (open source), лицензирана с GNU General Public License / GPL.

Историческа справка
През 2000 г. белгийският програмист Дрис Бейтарт[2] (Dries Buytaert) започва разработка на софтуер за обмяна на съобщения в рамките на интернет форум. Той, заедно с други свои колеги от университета в Антверпен, където по това време е студент, използват общ модем за достъп до интернет. Бейтарт създава вътрешен уебсайт за общуване в тази локална мрежа. При запазването на интернет име (домейн) той сбъркал и вместо желаното dorp.org (от холандски: dorp – село, донякъде уместно име за малко общество) регистрирал drop.org (от англ.: drop – капка). Така грешката станала в основата на


[1] Друпал [Viewed 01 Nov 2015]. Available from: www.drupal.org.

[2] Вж. www.buytaert.net

Библиосфера