Система за редакция на съдържание Drupal

– Удобство при използване. Друпал се стреми към висок стандарт на използване от разработчици, администратори и потребители;

Сътрудничество.

В Друпал е предложена гъвкава схема за организация на структурата на уебсайтове въз основа на таксономия[1] (механизъм, позволяващ създаването на произволно количество тематични категории за съдържанието на сайт и асоциирането им с модули, които от своя страна обезпечават входа и изхода на информация – графична и текстова). Категориите могат да бъдат в обикновен или йерархичен списък, със сложна структура, където отделните елементи да съдържат наследявани „родителски“ и „дъщерни“ характеристики. С помощта на тази схема на взаимодействие и модули е възможно организиране на разнообразни варианти на структурирано съдържание. Например, лесно може да бъде съставен списък по ключова дума за всички документи съдържащи се в рамките на уебсайт.

Със създаването на инструмента „Пакет за конструиране на съдържание“ (Content Construction Kit, CCK) в Друпал се поява парадигма. Пакетът за конструиране на съдържание позволява допълването на документи с нови полета от различен тип – от поле за въвеждане на интернет адрес и имейл, до поле за съхранение и/или изобразяване на мултимедийни файлове. Посредством допълнителен модул към пакетът за конструиране на съдържание може да се организират различни връзки между документи, които не използват механизма на таксономия – начин, особено подходящ при направата на автоматизирани терминологични речници или такива на често използваните думи в рамките на по-голям уебсайт.

Друпал е изграден с модулна архитектура, около компактно ядро. Ядрото предоставя програмен интерфейс (API, Application program interface), набор от инструменти и протоколи за обръщение към отделните модули. Този програмен интерфейс специфицира и начина на изграждане на графичния интерфейс, който се реализира в тематични графични шаблони (template), също модулно реализирани. Стандартният инструментариум на пакета включва модули за новини, блог, форум, теглене на файлове, гласуване и др.

Някои от най-често изтегляните от софтуерното депо на Друпал[2] модули са:

  • Apachesolr[3] – модул за интеграция с разширената търсеща система;
  • Backup and migrate (BAM)[4] – модул за изтегляне и възстановяване на базата данни частично или цялостно;
  • “Devel”[5] – инструментариум за писане на програмен код и разработка на графични шаблони;

Drush”[6] – абревиатура от “Drupal shell”. Представлява пакет за работа с Друпал и модули за управление на базово ниво на системата;


[1] Вж. https://www.drupal.org/docs/7/organizing-content-with-taxonomies/organizing-content-with-taxonomies

[2] Drupal.org repositories. [Viewed 01 Oct 2016]. Available from: http://cgit.drupalcode.org/

[3] Вж. https://www.drupal.org/project/apachesolr

[4] Вж. https://www.drupal.org/project/migrate

[5] Вж. https://www.drupal.org/project/devel

[6] Вж. https://www.drupal.org/project/drush

Библиосфера