Система за редакция на съдържание Drupal

  • Features[1] – модул за пакетиране на отделни елементи от базата данни във формата на модули за последващ трансфер в тази или друга система;
  • Memcache[2] – модул за интеграция с библиотеките за оптимизиране на ресурсите необходими на сървъра, върху който е разположен уебсайта;
  • Panels[3] – модул за обединение на съдържание (графично и текстово) в група, наречена панел. Последващото многократно използване на тези панели се осъществява през този инструмент;
  • Panels everywhere[4] – друга система за групиране на съдържание с възможност за използване на съдържание, което не се намира в рамките на изграждания уебсайт;
  • Services[5] – модул за създаване на собствени уеб услуги към изграждания уебсайт;
  • Views bulk operations[6] – модул за осъществяване на типови групови операции върху различни обекти в системата;
  • Ubercart[7] – модул за електронна търговия, позволяващ изграждането на онлайн магазин;
  • Views[8] – модул с интерфейс за създаване на различни списъци;
  • WYSIWYG[9] – модул за интеграция на текстови редактори, работещи в онлайн режим (ckeditor, tinymce, whyzziwyg); Абревиатурата WYSIWYG е взаимствана от наложилия се акроним „what you see is what you get“ (англ. „каквото виждаш това получаваш“) отразяващ възможността на софтуера да редактира текст и изображения, така, както би изглеждал в завършен вид на публикация.

По отношение на системата от поддържани езици в своята версия 7 Друпал може да се похвали с преводи на над 110 езика, включително български. Включена е поддръжка на езици, пишещи от дясно на ляво (арабски, персийски и иврит), както и йероглифни (японски). Мултиезичността е реализирана с помощта на специализирани модули[10].

Друпал и библиотеките

Библиотеките на XXI в. съхраняват, индексират и дават достъп до различна по вид информация (текстова, графична, аудио), както на хартиен носител, така и на електронен. В условията на нарастване на количеството електронни публикации пред потребителите на системи за редакция на съдържание и институциите, отговорни и ангажирани с разработката на уебсайт, стоят проблеми, свързани с публикуването, редактирането и потребяването на софтуер и платформи, създадени с тази цел. Интензивното навлизане на новите информационни технологии от 90-те години на ХХ век насам все по-настойчиво поставя въпроси, свързани с бъдещето на традиционните книжни издания, замяната им с електронните, и такива с онлайн достъп. Темповете на


[1] Вж. https://www.drupal.org/project/features

[2] Вж. https://www.drupal.org/project/memcache

[3] Вж. https://www.drupal.org/project/panels

[4] Вж. https://www.drupal.org/project/panels_everywhere

[5] Вж. https://www.drupal.org/project/services

[6] Вж. https://www.drupal.org/project/views_bulk_operations

[7] Вж. https://www.drupal.org/project/ubercart

[8] Вж. https://www.drupal.org/project/views

[9] Вж. https://www.drupal.org/project/wysiwyg

[10] Pol, Kristen, Drupal 7 Multilingual Sites, Birmingham: Packt Publishing Ltd., 2012.

Библиосфера