Система за редакция на съдържание Drupal

нарастването на интернет потребителите са значими[1] и развитието на модерен уебсайт е предизвикателство.

Както отбелязва Нина Макхейл (Nina McHale), системен администратор в Arapahoe Library District (Colorado) в своята статия за „Публикациите с отворен достъп чрез Друпал[2] системата намира широко приложение в Асоциацията на библиотеките в Колорадо, САЩ. Системата за редакция на съдържание Друпал и E-Journal спомагат за „ефективни фискални мерки във връзка с разпространението на журнала на Асоциацията на стойност над 26 хил. долара за година“. Внедряването на E-journal е от изключителна важност, както за крайните потребители на изданието, така и за редакторския екип с възможностите за своевременен и удобен достъп до съдържанието на предстоящите за публикуване материали. В статията ѝ подробно са залегнали както стъпките на внедряване, така и проблемите и евентуалните техни решения съпътствали изграждането на уебсайта на code4lib Journal [3] – онлайн издание на английски език, посветено на проблемите при програмиране на специфичен софтуер за библиотеки, архиви и музеи. Направен е задълбочен сравнителен анализ между OJS, WordPress, and the E-Journal Drupal Module. Посочените предимства на Друпал са използвани по-късно, като ефективно са внедрени в уебсайта на журнала. Системата Друпал и до днес се използва в рамките на Асоциацията.

Друго интересно сравнение за онлайн издателска система би могло да бъде направено между платформата за публикации, дело на Sage Publishing[4] и E-Journal модула за Друпал. Sage Open[5] е специализирана платформа за научни публикации, за каквато цел би могъл да се използва и E-Journal.

Също така, следва да се отбележи, че изключителна заслуга за разработването на специализиран модул за електронни издания към системата Друпал, има Роман Чила (Roman Chyla), библиотекар и разработчик на софтуер, учен с чешки произход, асоцииран към CERN. Той предлага разработения от него “E-Journal” модул, като готово завършено решение за изграждането на електронни списания с помощта на Друпал. Познаването на процесите в библиотеките от първо лице му помага за създаването на софтуер, изключително точно намерил своята пазарна ниша.

Цялостната инсталация на E-Journal[6] включва ядрото на Друпал, модулът E-Journal и допълнителни добавки (Administrative Menu, Content Creation Kit, CK Editor, Contemplate, FileField, ImageField, Google Analytics, Mollom, Pathauto, Security Review, Upgrade Status и Views).


[1] Харизанова, Оля. От дигитализация към виртуализация – поредната стъпка в ИКТ-еволюцията. В: Годишник на СУ „Св. Климент Охридски“. Филос. фак. Книга Библиотечно-информ. науки, Т. 6, с. 5-22.

[2] Open Access Publishing with Drupal. In: code{4}lib journal [online]. 2011, 15 [Viewed 05 Oct 2016]. ISSN 1940-5758. Available from: http://journal.code4lib.org/articles/5913

[3] code{4}lib journal, ISSN 1940-5758, Вж. http://journal.code4lib.org/

[4] Вж. https://us.sagepub.com/en-us/nam/open-access-at-sage

[5] Нова платформа за публикуване. In: Библиосфера [online]. 2011, 14. [Viewed 7 Oct 2016]. ISSN 1311-8803. Available from: http://bibliosphere.eu/?p=17

[6] Chyla, Roman. In: e-journal : publishing system [online]. [Viewed 03 Sep 2016]. Available from: http://drupal.org/node/187987

Библиосфера