Да прочетем отново книгата на Иван Богданов

Надежда Александрова

Kнигата “Стоян Михайловски. Поет, трибун и мислител”, чието първо издание е от 1947 година, сега по случай 100 годишнината на нейния автор Иван Богданов се преиздаде отново от издателството на НБУ. Тя заема особено място сред литературно-историческите трудове на Иван Богданов и връщането към нея е своебразно и ползотворно връщане към делото и на двама български писатели, интелектуалци и общественици със заслужено място в българската литература и култура.
Тази книга е резултат от десетгодишен изследователски труд на Иван Богданов в архива на Стоян Михайловски, в библиотеки, в обществени и частни архиви, на разговори и кореспонденция с много лица – близки и приятели на поета трибун. И повече от половин век след появяването си, тази книга отново може да се определи като ценен източник на знания за една от най-интересните и значими личности в нашата литературна история. Но когато се появява за пръв път, само три години след установяването на комунистическата власт в България, книгата е отречена от властващата тогава литературна критика, а на нейния автор е отнето правото да публикува в продължение на повече от десет години.

Убеден в обществената полза от популяризирането на творчеството и личността на Стоян Михайловски и в смисъла от “разрешаването на неговия „случай“, въпреки че повече никога не успява да се върне към този си труд, за да го разшири и обогати с още документален материал, Иван Богданов не забравя никога възторга и удивлението си от работата си върху това изследване за поета и до края на живота си използва всяка предоставена му възможност да пише за него, да общува чрез словото с безсмъртния му дух.

В книгата си “Стоян Михайловски. Поет, трибун и мислител”, една от първите му книги, Иван Богданов също своеобразно е отразен като човек и автор. Разбира се нещо подобно би могло да се каже и за останалите негови литературно-исторически трудове, както и за мащабните му енциклопедични изследвания, които са все още незаменима настолна справочна литература. Но самият избор на темата “Стоян Михайловски” е вече достатъчен повод за това твърдение. Потъването в подробностите, мъчителното им систематизиране и подреждане, натрупания собствен огромен архив по темата – всичко това отрежда на книгата за Михайловски специално място в литературно-историческото наследство на Иван Богданов. Бидейки една от първите му книги, тя е съсредоточила в себе си голяма част от неговата енергия, амбиции и потенциал. Четенето на тази книга се превръща в истинско приключение, когато е съпроводено с интерес към процеса на създаването й, към нейния богат документален контекст в архива на изследователя.

Новото издание повтаря дословно първото, като в три приложения го обогатява с щрихи от споменатия документалния контекст. Тематично приложенията съдържат: документи в архива на Иван Богданов, негови публикации за Стоян Михайловски и критиката за този му комплексен дългогодишен труд, който включва освен книгата, и изданията, и публикациите на Иван Богданов по темата за времето между 1938-1947 година.

Последното приложение показва как се отразява промяната на обществената и политическата парадигма между 1944 и 1947 година в отношението към поета трибун и неговия изследовател. Не е нужен кой знае какъв социологически инструментариум, достатъчна е непредубедената оценка, за да се види тази разлика.
Новото издание има амбицията да представи на младата наша литературна публика едно общуване на сродни духове, преодолели времето и пространството с усета и отговорността към родната културна традиция.

Библиосфера