Изграждане на Национална академична библиотечно-информационна система : Проект на Фондация „Америка за България“

Иванка Цанкова

Фондация „Америка за България” е създадена през 2008 г. Нейната мисия е да допринася за продължаващия просперитет на България като страна с модерна пазарна икномика. Фондацията е плод на успеха на Българо-американския инвестиционен фонд, създаден от американското правителство чрез Американската агенция за международно развитие през 1991 г. Българо-американския инвестиционен фонд стартира своята дейност с капитал от 55 милиона щатски долара, които в резултат на успешни инвестиции нарастват до над 400 милиона щатски долара. Именно този значим ресурс Фондацията ще използва за подкрепа на проекти в шест приоритетни области: изкуство и култура, културен туризъм, земеделие и околна среда, гражданско общество и демократични институции, образование и библиотеки и социалната сфера. Безвъзмездното финансиране предоставяно от Фондация „Америка за България” ще продължи да работи за приятелството и добрите отношения, които вече съществуват между американския и българския народи.

Изграждането на национална академична библиотечно-информационна система е една от първите проектни идеи, които Фондация „Америка за България” реализира в страната. Тя е плод на срещата и сътрудничеството на двама ентусиасти. Единият е г-н Карл Форцхаймър III, съ-председател на управителния съвет на Фондацията, банкер, инвеститор, филантроп, член на управата и директор на множество образователни и благотворителни институции, сред които са Харвардският университет, Ню Йоркската публична библиотека, Университетът Пейс и Центърът Линкълн. Другият ентусиаст е директорът на Централната Библиотека на БАН, математикът г-н Динчо Кръстев. Визията и професионалните умения на г-н Кръстев са изключително убедителни и завладяващи и съвсем скоро след първоначалната среща Фондация „Америка за България” получава и одобрява предложената концепция, а по-късно и детайлно разработения проект.

Не е тайна, че това не е първият опит за използване на съвременните технологични достижения за изграждане на автоматизирана библиотечно-информационна мрежа. Проектът на Фондация „Отворено общество” стартира амбициозната идея за създаване на национална автоматизирана библиотечно-информационна мрежа, която по редица причини не бе реализирана в нейната пълнота, без да подценяваме случилата се първа степен на автоматизация на библиотечната дейност чрез нейното компютъризиране. Друг опит е проектът за изграждане на Национален своден каталог на университетските библиотеки, който обединява пет библиотеки и действа до 2008 г. Независимо от продължаващите усилия на отделни библиотеки да използват съвременни технологични платформи за автоматизиране на библиотечната дейност, единен онлайн каталог между тях все още липсва. Ако български студент или научен работник търси определена книга или статия, няма начин да провери за нейното наличие в дадена университетска или народната библиотека без много често да се наложи физически да посети всяка от тях, да попълни заявка върху хартиен носител, да чака около седмица преди да получи отговор и в случай, че материалът е наличен, да отиде на място, за да я ползва. Е, Фондация „Америка за България” има амбицията да помогне за решаването на този проблем.

Проектът на Фондацията идва в момент, когато водещите академични библиотеки в страната са започнали самостоятелно процеса на автоматизация на своите институции и активно работят по ретроконверсията на сводните си каталози и дигитализацията на уникалните си колекции. Това разбира се е много важна предпоставка за бързия старт на новия проект, надграждайки върху вече съществуващите постижения на тези библиотеки. Две са основните цели на проекта: (1) дигитализиране на хартиените каталози на големите академични библиотеки и като краен резултат от този процес е изграждането на техен национален своден каталог; и (2) изграждане мрежа от университетски библиотеки, която ще позволи електронен достъп до техните ресурси (независимо от техния носител – книжен, електронен), както и до богатите колекции на световната универсистетска мрежа. В дългосрочна перспектива, българските студенти и научни кадри ще бъдат част от световната информационна система на университеските библиотеки.

Интересен е подходът към реализирането на проекта. Сред множеството чисто организационни варианти, Фондация „Америка за България” избра създаването на нова структура, която не само да поеме цялостното му управление, но и да действа като координатор и администратор на бъдещата университетска библиотечна мрежа. Учредители на тази неправителствена организация, наречена Фондация „Национална академична бибилиотечно-информационна система” (НАБИС), естествено станаха технологичните лидери сред академичните библиотеки – Централната библиотека на БАН (ЦБ на БАН), Библиотеката на Софийския университет (БСУ) и билиотеката на Американския университет в България (АУБ). Библиотеката на АУБ е изцяло автоматизирана, а ЦБ на БАН и БСУ практически използват една и съща платформа, разполагат с най-значителните като размер фондове (след Националната библиотека) и имат натрупан опит в ретроконверсията и дигитализацията на колекциите си. Трите библиотеки-учредителки предоставят уникалната възможност за бързото разгръщане на проектната идея и за бързо демонстриране на очакваните резултати – а именно електронен достъп до мета даните.

Проектът стартира през юни 2009 г. и е с продължителност пет години. Финансовият ресурс на Фондация „Америка за България” ще се използва за: (1) закупуване на хардуер, върху който ще стъпи мрежата; (2) закупуване на софтуерна платформа (лицензи и такси за поддръжка); и (3) обучение на библиотекари, системни библиотекари и системни администратори. Два са основните етапи в неговата реализация. Първият и най-важен е реализирането на мрежата от библиотеките-учредителки. Това ще позволи да се тества системата макар и в един мини вариант, ще се отстранят проблемите, които неминуемо ще възникнат и ще се подготви прехода към втория съществен етап – добавянето на нови възли към мрежата от други университетски библиотеки, изразили готовност за това. За сега е предвидено участитето на най-малко 15 български университета, като най-амбициозната цел е участието на всички желаещи висши учебни заведения. Предварителни разговори с Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” са показали нейното желание за участие поне на ниво интеграция на мета данните.

Софтуерната платформа, върху която ще се реализира интегрираната академична библиотечна мрежа, е водеща в света и това е продуктът ALEPH на фирма Ex Libris. Безспорни са неговите качествата, заедно с всички допълнителни модули като MetaLib, SFX, DigiTool, Primo, които са необходими за управлението на една свръхмодерна библиотека. Потребителите на продуктите на ExLibris съставляват дълъг списък, но сред най-значимите са Библиотеката на Американския конгрес, Британската библиотека, Оксфордската библиотека и още няколко хиляди други потребители по целия свят. Интегрираната библиотечна система АLEPH предоставя на универиситески, изследователски и национални библиотеки съвременни, потребителски ориентирани решения и средства, които им помагат да се справят с непрекъснато нарастващите информационни изисквания на съвременния свят. Голямата гъвкавост на ALEPH платформата е основен фактор, който я прави предпочитания избор на библиотеките по целия свят. Платформата може да бъде конфигурирана така, че да отговаря на специфичните изисвания практически на всяка библиотека. АLEPH може да работи в институции от различен калибър – от самостоятелни библиотеки до най-големите такива с развита филиална мрежа, както и националните депозитари. Изборът на продуктите на Ex Libris е предпоставка за изграждане на академична библиотечно-информационна система в България на световно ниво. Голям принос за успешното реализиране на проекта ще имат БСУ и ЦБ на БАН, които вече работят на АLEPH и това ще помогне да се ускори процеса на интреграция.

Много ми се иска да вярвам, че с този проект Фондация „Америка за България” ще изгради виртуалния мост към знанието1, достъпен за всеки бълграски студент, научен работник и защо не за всеки, търсещ достъп до световното научно и технологично познание

1 Ex Libris се рекламира като „Мостът към познанието”

Библиосфера