Авторско ли е авторското право в България?

Здравко Славчев

Вътрешноправните норми, действащи в момента у нас, отразяват общоевропейските ценности. Гордеем се с това, че правилата имат съвременен дух и звучене. Това се оказва крайно недостатъчно за защита на интелектуалната собственост в нашата страна.

Действащият ЗАКОН за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) урежда обществените отношения свързани със “създаване и разпространение”. Непосочването на „защитата” като част от съдържанието на нормите в закона не е случайно. Ефективна защита на широкия кръг от авторски обекти е практически трудно. Запознат съм с теоретичните постановки по въпросите на авторското право, а също така не пропускам решенията на националните защитни органи – съда и комисията за защита на конкуренцията. Не мога да не отбележа, разминаването между неработещите теоретични конструкции и справедливостта на закона в постановените актове. Смятам, че науката е длъжник на обществото в тази област на правото. Научните разработки в авторското право се ограничават до преразказване на текстовете от закона, преповтаряне на вече известни идеи и демонстрация на творческо безсилие. Всичко това показва слабост, която трудно ще бъде преодоляна. Съвременните технологии и възможността за мигновен пренос на данни, усъвършенстването на езиковите способи за общуване, използването на сленг и кодови знаци свидетелстват, че необходимостта от защита на интелектуалната собственост е изправена пред нови предизвикателства. Проблемът се състои не от невъзможността авторите да се защитят, а от обществената незаинтересованост от решаването му.

Българските нормативни актове съдържат достатъчно богат набор от неприложими норми в сферата на интелектуалната собственост.

Дали има автор, който да е получил или получава възнаграждение по чл. 20 от ЗАПСП? Дали у нас се развива култура или се стимулира обективиране на произведения, върху които авторството е трудно установимо и правата по него се упражняват от икономически по-добре поставения? Има ли български автор, чието произведение да е препродадено за цена, надвишаваща левовата равностойност на 500 000 евро? Какъв е смисълът на съдържанието в чл. 20а, ал. 1, т. 6 от ЗАПСП?

Истината е, че всички потребители свободно ползват авторски произведения, при това от вида – без заплащане на възнаграждение. Всичко това ми дава увереност, че страната не изостава от световните тенденции в областта на интелектуалната собственост. Не мога да си обясня, защо тези, които генерират интелектуален продукт по света живеят добре, а у нас получават смехотворно трудово възнаграждение.

Библиосфера