Промени и допълнения в основната таблица на Универсалната десетична класификация от 1994 до 2007 г.

Антоанета Димитрова

Универсалната десетична класификация ( УДК ) е международна класификационна схема, която обхваща всички области на знанието. УДК е създадена през 1895 година от белгийците Пол Отле и Анри Лафонтен на основата на десетичната класификация на Мелвил Дюи, а за пръв път е публикувана на френски език от 1904 до 1907 година. През 1991 година е създаден консорциум УДК със седалище в Кралската библиотека на Холандия в Хага, който държи всички права за превод, издаване и използване на класификационната схема. Той предоставя достъп до четири версии – пълна, средна, кратка и отраслова, в печатен и в електронен вариант. Стандартната (средна) версия на УДК, известна като Master Reference File (MRF), съдържа повече от 67 000 класификационни индекса, преведена е на 21 езика и е достъпна в електронен вид. Всяка година ( от 1994 до сега ) екип от специалисти от различни страни разработват, обсъждат и приемат промени и допълнения към УДК, които се публикуват на уеб сайта на консорциума1.

В България УДК е въведена за първи път през 1903 г. в библиотеката на читалище „Съгласие” – Плевен от Петър Ненков. През 1951 г. е издадена „Таблица на десетичната класификация за масови библиотеки”, която е допълвана и преработвана през 1955, 1960 и 1967 г. В българското издание на таблиците от 1951 до 1985 г. са направени редица изменения под влияние на руската библиотечна практика, които не съответстват на оригиналното издание на УДК2. През 1985 г. са издадени „Таблици на десетичната класификация” (ТДК), съставени въз основа на стандартна версия на УДК и допълнени с някои отдели от съветската Библиотечно-библиографска класификация в областта на обществените науки, художествената литература и теория на изкуството. Разработени са и допълнителни деления за България и СССР към отделите История на България, История на СССР, Българска литература и др. Това издание е отразено и на уеб сайта на консорциума на УДК като български превод, но не е официално признато от Международната федерация за информация и документация ( FID ).

През 1991 г. е решено да се приеме УДК като единна класификационна схема в България. Тогава е издадено и „Допълнение към Таблиците на десетичната класификация”, в което основно са преработени отделите 1, 2, 3, 8 и 9, като са взети предвид промените и допълненията на УДК тогава . През следващите години и до сега, периодично се публикуват допълнения на страниците на сп. ”Библиотека”, които отразяват изцяло или частично промените и допълненията на УДК. През 2005 г. всички тези промени са събрани в общо издание „Таблици на десетичната класификация: Допълнения, поправки и методични решения: 1993 – 2004”.

Все още няма официален превод на български език на стандартната версия на УДК. Поради тази причина, част от направените от консорциума УДК промени, не са възприети и не се използват в българската библиотечна практика. Това затруднява сериозно работата на каталогизаторите в условията на изграждане на електронни каталози достъпни в интернет и включване на първите български библиотеки в международните мрежи за обмен на библиографски записи ( OCLC и COBISS . Net ) . По-долу, в табличен вид, са представени всички промени и допълнения в основната таблица на УДК, въведени в периода 1994 – 2007 година3. Посочено е кога и какви промени са направени. Дадени са връзки към уеб сайтове за УДК на английски и на руски език. В последните две колони е направена съпоставка с ТДК като са посочени съответствията и различията на отделите и подотделите и спрямо промените направени в УДК.

Таблица

Бележки

1About Universal Decimal Classification and the UDC Consortium. http://www.udcc.org/about.htm
2Българска книга: Енциклопедия. – София: Pensoft Publishers, 2004. http://books.google.bg/books?id=7RmqzPpmegEC
3Extensions and Corrections to the UDC.http://www.udcc.org/ec.htm
4Използвани са изданията: „Таблици на десетичната класификация”. – София: НБКМ , 1985; „Допълнение към Таблиците на десетичната класификация”. – София: НБКМ , 1991 и „Таблици на десетичната класификация: Допълнения, поправки и методични решения: 1993 – 2004”. – София: НБКМ , 2005

Библиосфера