Коопериран абонамент на чужди периодични издания – първи стъпки по пътя на споделеното ползване на периодични издания в България

Антоанета Димитрова

Резюме

Статията запознава с основните цели и политики на програмата “Коопериран абонамент”, инициирана от Българския информационен консорциум. Представят се предимствата на споделеното абониране и ползване на чужди периодични издания на базата на 3-годишния опит, натрупан от 10-те библиотеки- участнички в програмата.

Abstract

The article introduces with main goals and policies of the program “Common subscription”, which was initiated of Bulgarian Information Consortium. It presents the advantages of the shared subscription and use of foreign periodicals on the basis of 3-year’s experience, which have gained from 10 libraries- participants in the program.

Програмата „Коопериран абонамент”, която стартира успешно през 2004 г. и беше продължена и разширена през следващите години, все още няма достатъчна популярност сред библиотечната общност в България. Тя е инициирана в рамките на Българския информационен консорциум, но в нея могат да се включват и библиотеки, които не членуват в него. В следващите редове ще се опитам да представя предимствата на споделеното ползване на чужди периодични издания на базата на опита, който натрупахме през изминалите 3 години.

Основните цели на програмата са икономично изразходване на средствата за абонамент чрез намаляване на цените при обединена покупка и едновременно с това разширяване на достъпа на участващите библиотеки до печатните чуждестранни периодични издания и електронните им версии. Още през първата година, беше договорена безплатна доставка на сканирани статии от абонираните списания по електронен път между библиотеките.

В „Коопериран абонамент’2004” се включиха 7 библиотеки от: Аграрен университет – Пловдив, Нов български университет- София, Русенски университет “Ангел Кънчев”, Стопанска академия- Свищов, Технически университет- Варна и Технически университет- София и Столична библиотека и бяха абонирани 203 заглавия. Всяка библиотека получи абонираните от нея печатни западни списания, както и директен достъп до пълните текстове на електронните версии на 43 заглавия от общия списък.

В „Коопериран абонамент’2005” се включиха отново 7 библиотеки, като 3 от тях бяха нови участници: Икономически университет- Варна, Тракийски университет- Стара Загора, Технически университет- Габрово. Бяха абонирани 232 западни и 77 руски списания. Всички библиотеки получиха достъп до пълните текстове на електронните версии на 57 заглавия от общия списък.

В „Коопериран абонамент’2006” се включиха 6 библиотеки от: Аграрен университет – Пловдив, Икономически университет – Варна, Нов български университет – София, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Технически университет – София и Тракийски университет- Стара Загора. Бяха абонирани 224 западни и 102 руски списания. Всички библиотеки получиха достъп до пълните текстове на електронните версии на 53 заглавия от общия списък.

За нуждите на програмата бяха разработени специални уеб-базирани приложения на сайтовете на: Българския информационен консорциум, Агенция ПУЛСАР и фирма Индекс.

На сайта на Българския информационен консорциум, в рубриката „Програми” е публикувана подробна информация за Програма „Коопериран абонамент”, изброени са и библиотеките, които участват в нея. От там може да се изтеглят пълните списъци на периодичните издания, абонирани през 2004, 2005 и 2006 г., които съдържат заглавията, ISSN и местоположението на всяко от тях.

Чрез услугата Междубиблиотечен обмен на дигитализирани материали от чуждестранен коопериран абонамент, разработена от Компютърния академичен център при Стопанската академия в Свищов, стана възможно да се публикуват сканирани съдържания на броевете на онези списания, за които няма осигурен on-line достъп в My Full Text на POS. Тук са достъпни списъците с всички абонирани заглавия, които може да се избират по библиотеките, в които се получават и по години. Когато са налични сканирани съдържания, те излизат като прикачен файл към всеки брой на даденото заглавие.

За осъществяване на споделено ползване и достъп до електронните версии на абонираните списания и до on-line бази данни беше разработено уеб- базирано приложение – Pulsar Online Services (POS) на сайта на Агенция ПУЛСАР. Всяка библиотека разполага със собствено потребителско име (User name) и парола (Password) за достъп до услугите, които POS предлага.

Услугата My Full Text дава достъп до списъка с всички заглавия на западни списания, абонирани по програмата “Коопериран абонамент’2006”, като съдържа информация за издателството, ISSN и библиотеката, в която се получава всяко списание. Като Архив са достъпни списъците със заглавията на западните списания, абонирани през 2004 и 2005 г., както и на руските списания, абонирани през 2005 г. За заглавията, които са оцветени в зелено, има осигурен достъп до пълните текстове на статиите в електронните версии на изданията. За останалите заглавия има осигурен достъп до пълния текст (когато има такъв) или до съдържанията и анотациите в базите данни на EBSCO или до сайтовете на отделните списания. Съществуват възможности за търсене по: дума от заглавието на списанието, ISSN, издателство и местоположение на списанието. Разработена е и възможност за on-line заявка за доставка на статии чрез изпращане на e-mail с данните на избраното заглавие до библиотеката, която го е абонирала.

На сайта на фирма Индекс беше разработено уеб- базирано приложение за достъп до електронните версии на руските списания, абонирани през 2006 г. Там, във вид на таблици, са публикувани списъците с абонираните списания по библиотеки. Те включват информация за заглавията, ISSN и линк към електронните версии на списанията, където могат да се видят съдържанията на отделните броеве.

Според разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 2004 г. насам, библиотеките са задължени да провеждат процедури по този закон за абонамента на периодични издания. Подготовката на документацията за тези процедури, както и самото им провеждане, отнемат време и средства, а също така изискват консултации с юрист. Първият етап от програмата „Коопериран абонамент”, а именно подготовката и провеждането на обща процедура за възлагане на обществена поръчка за абонамент и доставка на чуждестранна периодика, спестява на библиотеките тези усилия.

При обединена поръчка за абонамент от няколко библиотеки, фирмите-доставчици на чуждестранна периодика дават по-големи търговски отстъпки от цената на отделните заглавия или обща отстъпка за целия списък, като тя се приспада от сумата, която плаща всяка библиотека. За някои заглавия, цените, които се предлагат при обединената поръчка, са по- ниски от тези, които предлагат издателствата ако заглавията се абонират директно при тях. Така библиотеките успяват да спестят от бюджетите си за абонамент средства, които могат да насочат за абониране на нови заглавия или за заплащане на достъп до бази данни.

Основна политика на програмата „Коопериран абонамент” е избягване на дублирането на заглавия в обединената поръчка, с цел да се освободят средства за абониране на нови заглавия. През този период дублираните заглавия бяха между 6 и 10 за различните години, което представлява по-малко от 0,4 % от общия списък. Изключването на дублирани заглавия е свързано с редица проблеми от субективен характер за библиотеката, която се отказва от конкретно заглавие от своя абонаментен списък (желанието на някои читатели да ползват списанията само на място в библиотеката или предпочитания да се използва печатното издание пред електронния вариант). Спестените по този начин средства, позволяват на библиотеката да абонира нови заглавия, включително и такива, които не се получават на друго място в България.

Друга политика на програмата „Коопериран абонамент” е обменът на сканирани статии от списанията по електронен път между библиотеките. Чрез специалните уеб- базирани приложения, които са описани по-горе, всяка библиотека има достъп до съдържанията на списанията, включени в общия списък. При поискване от страна на читател, библиотеката подава заявка и получава и пълните текстове на статиите от желаните заглавия, като препоръчителният срок за доставка е 24 часа. Поръчването и доставката на сканирани статии по електронната поща е безплатно за библиотеките, които участват в програмата.

За популяризиране на услугите, които се предлагат чрез програмата, сред читателите на библиотеките, беше създадена специална брошура “Проект „Коопериран абонамент” във вашата библиотека”. Тя съдържа подробна информация за специалните уеб- базирани приложения, създадени за нуждите на програмата и указания как да се ползват услугите, които те предлагат. Брошурата беше предоставена на всички библиотеки, като колегите трябваше да допълнят данните за всяка конкретна библиотека (пароли за достъп, начини за поръчване и получаване на статии и др. под.) и да разпространят брошурата сред своите читатели.

В заключение, искам да отбележа, че с общите усилия на колегите от 10 библиотеки, участвали досега в програмата „Коопериран абонамент”, направихме първите стъпки по пътя на споделеното ползване на периодични издания в България. Споделеното ползване на информационни ресурси (on-line бази данни, периодични издания, електронни книги) е утвърдена практика в библиотеките по света и то не само в рамките на една държава, но и между библиотечни консорциуми от различни държави. Така, макар и по-бавно, и съпътствани от много специфични проблеми, българските библиотеки постепенно модернизират начина си на работа и услугите, които предлагат, за да отговорят най-пълно на информационните нужди на своите читатели.

Библиосфера