Дигитална библиотечна инициатива

Дигитална библиотечна инициатива е основен проект на Европейската комисия. Стратегията и е насочена към дигитално развитие. Проектът е планиран да продължи до 2010 г.

Дигиталните библиотеки са организирани колекции от публично достъпни електронни документи. Те се състоят от дигитални екземпляри на книги и други “физически” материали, притежание на библиотеки и архиви. Инициативата цели да направи европейското културно и научно наследство (книги, филми, карти, фотографии, музика и т.н.) лесно и интересно за ползване.

Инициативата се състои от две части: културно наследство и научна информация.

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО:
Пълният онлайн достъп е предварително условие за максимално увеличаване ползите за граждани, изследователи и организации. Дигитализацията на аналоговите колекциите (хартиен носител) спомага за тяхното по-широко използване в съвременни условия. Съхранението и опазването по този начин ще осигури на поколенията достъп до копието на документа и ще предотврати загубата на ценни материали. Целта е създаване на съвместна Европейска дигитална библиотека на различни езици, достъпна в Интернет, от колекции, съдържащи културното наследство на всички страни членки.

Опитът за създаване на обща Европейска дигитална библиотека е реализиран чрез проект “Европейска библиотека” – портал предлагащ достъп до комбинирани ресурси като книги, списания и др.

В препоръките от 24 август 2006 г. на Европейската комисия към страните членки приоритет е създаването на колекции от електронни документи, осигуряването на онлайн достъп до тях и дигитално им съхраняване.

Дейностите по процеса на дигитализиране започнаха във всички страни членки, но резултатите са частични и напредъкът е относително бавен. Задача на страните членки е да стимулират културните институти извън националните библиотеки (местни и регионални библиотеки, музеи и архиви), да инвестират в дигитализирането на техните фондове, съхранявани в традиционни форми (текстове и снимки на хартия, фотографски негативи, филми, музика на грамофонни плочи или касети и т.н.).

Комисията съдейства за:

· Политическо лобиране;
· Набиране на средства;
· Подобряване на рамкови условия за дигитализация и съхранение в дигитален формат;
· Съвместна дейност на културните институции;

НАУЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ е предмет на втората част на дигиталната библиотечна инициатива. Тази част има своя специфика породена от характера на типа информация.

Лавинообразно нараства броя на дигиталните документи. Изниква въпросът къде ще се съхраняват всички тези документи и как ще се контролира бързото им нарастване. Технологиите дават богата възможност за работа с информацията в много форми. Например, информация за Леонардо Да Винчи може да се намери като оригинално творчество, книги относно него, документи с рисунки, филми и др. в различните държави членки на Европейския съюз. Предизвикателство е създаването на Европейска дигитална библиотека, която обединява тези източници.

Източник: http://ec.europa.eu/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm

Библиосфера