Какво прави впечатление на новоприет студент в библиотеката на университета MCGILL

Елена Симеонова

За информационните служители интерес представляват наблюденията на ползвателите на техния труд. Те в повечето случаи са само част от сложната и богата същност на тази дейност, но нерядко добре отразяват постигнатото до момента. При първото впечатление винаги доминира онова, което виждат очите – сградите на университета, подредбата, кое къде се намира. На следващ етап се стига до това какво е налично като информационен ресурс и как може да се използва.

За университета

Университетът McGill се намира в Монреал, Квебек, Канада и е сред предпочитаните в Северна Америка. В него се обучават англо-говорещи студенти от цял свят. Състои се от три големи факултета:

• Факултет по енергетика (пет департамента, Училище по архитектура, Училище по градоустройство и урбанизация);
• Факултет по медицина (двадесет департамента);
• Факултет “Науки за човека” (девет департамента);

Разделен е на два големи кампоса, като към всеки от тях има библиотеки с непрекъсната връзка.

За библиотеката

Според последната публикувана статистика от 2003 г. библиотеката на университета разполага със 3 600 285 тома книги, 17 900 периодични издания, над 20 000 електронни издания. Структурата на библиотеката е разнородна:

• Birks Reading Room (Religious Studies / Études religieuses)
• Blackader-Lauterman (Architecture/Art)
• Blacker-Wood Biology (Biologie)
• Education & Curriculum Lab (Sciences de l’éducation & Didacthèque)
• Edward Rosenthall Mathematics and Statistics Library (Mathématiques et statistiques)
• Electronic Data Resources Service (EDRS)
• Government Information Service (Ressources Gouvernementales)
• Howard Ross (Management / Gestion)
• Humanities & Social Sciences (Sciences humaines et sociales) (McLennan-Redpath)
• Islamic Studies (Études islamiques)
• Life Sciences (Sciences de la vie)
• Macdonald Library (Agricultural and Environmental Sciences)
• Marvin Duchow Music (Musique)
• Nahum Gelber Law (Droit)
• Osler (History of Medicine/Histoire de la médecine)
• Rare Book and Special Collections Division
• Schulich Library of Science and Engineering (Sciences physiques et génie)
• Walter Hitschfeld Geographic Information Centre (Centre de recherche géographique)
• Affiliated Collections affiliées

Всяка обособена част е самостоятелно развита единица от цялото, притежава собствен сайт, на който подробно са упоменати – местоположение, работно време, ресурси, услуги и др.

Заемането се определя от статута на потребителя. От изключителна важност е неговата образователна степен. Новоприетите студенти могат да заемат библиотечни документи за две седмици, а бакалаврите за шест. За изгубена книгата се счита след изтичане на срок от 21 дни след срока на нейното връщане. Потребителят нарушил правилата заплаща документа по неговата корична стойност заедно със такса от 50 долара за обработка. Периодичните издания също подлежат на заемане. От това могат да се възползват бакалаврите без да имат право на презаписване – само за два дни. Докторанти, преподаватели и служители от факултетите могат да заемат тези документи за по седмица с право на презаписване. Аудио-визуални материали се заемат само от вътрешни потребители.

Библиотеката използва библиотечната система MUSE. Тя съдържа 1 900 000 документа от колекциите на университета. В системата търсенето е по заглавие, автор, ISBN/ISSN, сигнатура, формат, език, серия, ключова дума. В електронния каталог са представени и електронните ресурси. База данни “Digital Collections Program” дава достъп до пълен текст, снимки и звук. Друга база данни е Electronic Data Resources Service (EDRS). Тя предоставя за ползване електронни книги, съобразени с нуждите на учебния процес. Съществува и програма за така наречените нециркулиращи материали. За тях се прави запитване и могат да се видят и ползват само на място. Картите, редките и ценни книги не са включени в MUSE. Те се намират в така наречения Special Collections Division в the McLennan Library building. Абсолютно удобство за всеки студент и най-вече за новоприетите е електронното запитване до библиотекар. Отговорът се получава до 24 часа. Истинско удоволствие е да се работи в такава среда.

Библиосфера