Непреходност, традиции и устойчивост: Консервация и съхранение на уникални библиотечни документи

Павел Илиев

Отпечатъка на времето принуждава библиотекарите в Свищов да потърсят начини за запазването и съхранението на уникални библиотечни образци съхранявани в читалищната библиотека. Широкото разпространение на електронната книга подсказва идеята за дигитализиране на информацията от книжните тела и запазването им в електронен вид. Идеята прераства в регионален проект със заглавие „Консервация и съхранение на уникални библиотечни документи от фонда на библиотеката на ПБЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови”.

Настоящата статия цели да запознае аудиторията с дейностите по етапите на проекта и да представи извършеното съхраняване на образците като добра библиотечна практика.

Най-старото читалище в България се намира на територията на гр. Свищов. В Учредителния протокол при основаването на Първо българско читалище в гр. Свищов четем :

„…воспалени от родолюбието си решихме да поставим едно българско
читалище, гдето да бъде библиотека и музеум“

30 ануарий 1856г.

Библиотеката при Първо българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“ е един от символите на гр. Свищов. Със своя фонд над 101 000 библиотечни единици тя е част от културната памет на града. Гордост за библиотеката е книжното богатство, което се съхранява в нея. В книгохранилището й се пазят 12 ръкописа и над 600 старопечатни книги. Началният книжовен фонд на библиотеката се формира с подарените от учителя Емануил Васкидович 800 тома книги на „елински, славянски, сръбски и разни други езици“. През годините фонда на библиотеката се обогатява с уникални старославянски печатни книги и ръкописи. Отпечатъка на времето принуждава библиотекарите да потърсят начини за запазването и съхранението на уникалните образци. Широкото разпространение на електронната книга подсказва идеята за дигитализиране на информацията от книжните тела и запазването им в електронен вид.

На четвъртата сесия април 2003 на Общински форум – Свищов е одобрена идеята за проект на читалищна библиотека „Консервация и съхранение на уникални библиотечни документи от фонда на библиотеката в Първо българско читалище „Еленка и Кирил Д. Аврамови“- Свищов и на X-та сесия печели първо място с най-много гласове от всички представени проекти.

Резюме на проекта:

Съхранение на уникални ценни ръкописи и старопечатни библиотечни документи от XVI, XVII, XVIII и XIX век и разширяване достъпа до тях от повече граждани; запазвани уникатите за поколенията; подобряване на условията за ползване на ръкописните и старопечатни книги. Популяризиране на културното наследство на Първа читалищна библиотека в България и на културните дейности на град Свищов като цяло. Създаване на условия за културен туризъм.

Цели:

Запазване и съхранение на уникатите- ръкописи и старопечатни книги за бъдните поколения, увековечаване на историческата памет на българина, възпитаване на поколенията към духовните ни исторически корени – кодовете на културата и формиране на националната идентичност.

Дейности:

През първия етап са извършени дейности по:

• Дезинфекция и дезинсекция и дертизация на библиотечните шкафове и хранилището за съхранение на ценния библиотечен фонд;
• Изработване и монтиране на дървени, метални библиотечни шкафове, рафтове и пренареждане на библиотечните документи в тях;
• Обработване на целия библиотечен фонд от хранилището с химични препарати;
• Закупуване на техника за дигитализиране на уникатите, пренасянето им на електронен носител с цел осигуряването на по-лесен и безопасен достъп до тях;
• Отпечатване на рекламни материали за популяризиране дейностите на проекта и библиотеката.

През втория етап в електронен вид са приведени 23 уникални библиотечни документа. Процеса на дигитализация включва:

• Цифрово заснимане на всяка страница от книжните образци;
• Цифрова обработка на получените графични файлове;
• Изграждане на файлово-ориентирана база данни с дигитализираните уникални библиотечни документи;
• Създаване на релационна база данни съдържаща библиографско описание на уникалните библиотечни документи;
• Разработване на уеб ориентиран интерфейс за управление достъпа до библиографското описание и файловете съдържащи дигитализираните библиотечни документи.

Файлово-ориентирана база данни с оригиналните страници е архивирана на оптични носители и се съхранява под специален режим заедно с книжните тела.

Копия на файловете са допълнително обработени в подходящ за визуализиране формат. Всяка страница допълнително е защитена с воден знак.

Разработеният уеб ориентиран интерфейс предоставя възможност за търсене в електронния каталог и визуализиране на обработените и защитени файлове.

Използваната технология предоставя пълното съдържание на всяка страница в удобен за читателя вид, с възможността за нейното четене, отпечатване или запис на оптичен или магнитен носител.

Към настоящия момент пълен достъп до електронния каталог имат сам читателите на библиотеката.

Предстои пускането на ограничен достъп през Интернет.

Човешки ресурси:

Проектът е разработен от библиотекарките Веселина Спасова и Маргарита Колева с помощта на външни специалисти от Стопанска Академия и Бизнес център – Свищов.

Дейностите от първия етап по дезинфекция и дезинсекция и дертизация на библиотечните шкафове и хранилището за съхранение на ценния библиотечен фонд както и обработване на целия библиотечен фонд от хранилището с химични препарати са осъществени от двете библиотекарки.

Дейностите по дигитализацията и създаването на електронния каталог са извършени от компютърния специалист Павел Илиев, член на читалищното настоятелство.

За останалите дейности по етапите на проекта са използвани услугите на външни специалисти и доставчици.

Бюджет на проекта:

Проектен фонд:

Партньори по проекта:

Община Свищов
Бизнес център Свищов
Държавна градска библиотека – Свищов
Исторически музей „Ал. Константинов“ Свищов
СА „Д.А.Ценов“ – Свищов
НБКМ- София
НБИВ-Пловдив
НБ „Хр. Смирненски“ -Хасково
Местни и областни официози: „Дунавско дело“, „Дунавска зора“ „Борба“, „Янтра днес“, КТ „Алеко“ ТВ, КТ „Нове“ ТВ, Радиовъзел-Свищов, Радио- Велико Търново

Павел Илиев е компютърен специалист в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”. Член е на читалищното настоятелство на ПБЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови” гр. Свищов от 2001 г.

Като такъв отговаря за финансовата дейност на читалището и процесите по автоматизация и модернизация на библиотеката и читалището. Интересите му като компютърен специалист са в областта на уеб технологиите и мултимедията.

e-mail: mailto:pavel@uni-svishtov.bg
web: http://www.uni-svishtov.bg

Библиосфера