Успешни практики на библиотеката на НБУ за набавяне и популяризиране на българска научна литература

Мария Стоянова

Ролята на университетските библиотеки като научно-образователни, информационни и културни звена нараства с всеки изминал ден. Новите информационни технологии откриват изключителни перспективи и предизвикателства, които успешно могат да бъдат приложени не само в търсене на възможности и ресурси, но и за популяризирането на традиционния източник на информация – книгата. За да отговори адекватно на потребностите на своите читатели, библиотеката на Нов български университет (НБУ) разработва и ползва различни практики, които имат за цел от една страна бързото набавяне на необходимата българска научна литература, подпомагаща учебния процес и изследователската работа, а от друга своевременното информиране на аудиторията за новозакупените книги. Най-доброто средство за популяризиране на една книга, е да се предостави възможност на читателите пряко да контактуват с нея.

В настоящия доклад се разглежда комплектуването и популяризирането на български книги в областта на научната литература в библиотеката на НБУ. В него са представени:

1. Статистически данни за периода 1997-2003 г., свързани с набавянето на български заглавия, издадени през споменатия период.

2. Практиката “специализиран библиотекар”, позната в чуждестранните университети и приложена за пръв път в България от Нов български университет.

3. Партньорските взаимоотношения между българските издателства и библиотеката.

4. Постиженията на издателството на НБУ и сътрудничеството му с библиотеката.

Според данните от “Статистически годишник 2002” и сайта на Националния статистически институт издадените книги и брошури за периода 1997-2003 г. се разпределят както следва:

1997 г. – 3773 заглавия
1998 г. – 4863 заглавия
1999 г. – 4971 заглавия
2000 г. – 5027 заглавия
2001 г. – 4984 заглавия
2002 г. – 6018 заглавия
2003 г. – 5511 заглавия

За същия период литературата набавена от библиотеката на НБУ в % е:

От издадените през 1997 г. са набавени 13 %
От издадените през 1998 г. са набавени 12 %
От издадените през 1999 г. са набавени 15 %
От издадените през 2000 г. са набавени 16 %
От издадените през 2001 г. са набавени 15 %
От издадените през 2002 г. са набавени 11 %
От издадените през 2003 г. са набавени 12 %

От изнесените данни за набавената литература се вижда, че средно годишно библиотеката обхваща 13 % от издадените по години на пазара книги и брошури. Тук трябва да се вземе предвид, че обект на комплектуване не са художествена и детско-юношеска литература, учебна литература за средното образование, както и литература в области като: транспорт и комунално дело, селско стопанство, кооперативно дело, здравеопазване и медицина.

Подборът на литература в библиотеката е съобразен с приоритетните дисциплини, залегнали в стратегията за развитие на университета. Те са: Публична администрация; Човешки отношения; Когнитивна наука; Психология; Бизнес; Антропология; Компютърни науки; Масови комуникации; Театър; Музикално-сценични изкуства; Политически науки; Културология; История.

От първостепенно значение за обучението на студентите и ползотворната работа на преподавателите е доставянето на литература в горепосочените области, в които се разпределят основно 13-те % средно годишно набавени научни издания от общия процент издадени на пазара книги и брошури.

За да се оптимизира максимално процесът на комплектуване, като се подобри комуникацията между преподаватели и библиотекари и да се отговори на реалните потребности на департаментите в университета, библиотеката въведе специализация на библиотекарите по области на знанието.

Създаването на длъжността “Специализиран библиотекар” през 2000 година, е успешна инициатива, постигната чрез осъществяването на проект “Модернизация и организационно развитие на университетска библиотека”, разработен по програма ТЕМПУС на Европейския съюз. Партньори в проекта бяха: библиотеките на Университета в Портсмут – Великобритания; Свободния Университет, Амстердам – Холандия; Университета в Мурсия – Испания; и Университета в Браганса – Португалия. От българска страна участваха библиотеката на НБУ в качеството си на основен инициатор и координатор на проекта и библиотеките на Техническия университет; Университета за национално и световно стопанство и Софийския университет.

Целта на проекта бе формулиране на концепция за съвременна университетска библиотека. В резултат на дейностите от проекта започна специализация на библиотекарите в различни области под формата на допълнително обучение в бакалавърски и магистърски програми. В момента Специализираните библиотекари са 13 и отговарят за области като: Икономика и стопанско управление, Информатика, Компютърни науки, Телекомуникации, Науки за Земята и околната среда и др.

Те вземат активно участие при подбора на българска литература. Дейността на специализираните библиотекари създава по-благоприятни условия за работа в екип с преподавателите. Директната комуникация между тях е предпоставка за бързо и ефективно комплектуване на най-новите и полезни за учебния процес български заглавия. Специализираните библиотекари следят новоизлязлата литература в съответната област, за която отговарят и имат ангажимента да запознаят преподавателите с актуалните заглавия. Информация черпят от уеб сайтовете на виртуалните книжарници. Обработените данни се предоставят в департаментите. По този начин преподавателите активно участват в подбора на новата литература. От друга страна, специализираните библиотекари периодично преглеждат и по-старите издания в техните области, за да може в случай на пропуск и при съществуващ интерес да се докомплектува необходимата литература. Специализираните библиотекари оказват съдействие и при подбора на предоставените за книгообмен издания от други библиотеки.Статистическата информация сочи, че за 2003 г. в библиотеката са закупени общо 1115 заглавия, от които 900 на български език, от тях 403 са набавени посредством дейността на специализираните библиотекари. Това означава, че от закупената през 2003 г. литература 81 % от заглавията са на български език, от тях 45 % са набавени със съдействието на специализираните библиотекари. Един много висок процент, който красноречиво показва и приноса, който те имат в набавянето на българска литература.

С цел своевременно информиране на академичната общност от 2000 г. библиотеката разработва бюлетин “Нови книги”. Той обхваща новозакупената през изминалия месец литература и излиза на всяко 1 число. Структуриран е по области и е бърз и сигурен начин за информация. Разпространява се в печатен и електронен вид. Печатният бюлетин се тиражира на територията на библиотеката. Електронният е достъпен от електронния каталог както и се разпраща на всички създадени e-mail адреси на служители и преподаватели в НБУ.

Навременното набавяна на научна литература на български език е важен приоритет за библиотеката. С тази цел вече в продължение на 10 години успешно поддържаме партньорски отношения с българските издатели.

От 1995 г. библиотеката на НБУ разработи успешно споразумения, благодарение на които се развиват полезни и взаимноизгодни отношения с българските издатели. На тях се предоставя възможност да рекламират най-новата си продукция в месечното издание “Университетски дневник”, а от октомври 2004 г. рекламата се поддържа паралелно и в новото университетско издание “Литературен вестник”. В замяна библиотеката получава по 1 екземпляр от рекламираното издание. В университетските издания се публикува сканирано изображение с кратка анотация на най-новите заглавия от издателската продукция на нашите партньори. По този начин популяризираме най-новите български книги, не само пред студентите и преподавателите на НБУ, но и пред всички външни потребители на библиотеката, както и пред много организации и неправителствени институции, където се разпространяват изданията на университета.

За периода 1999 – 2003 г. библиотеката на НБУ е получила 502 заглавия на обща стойност 4537 лв. от 13 издателства. Библиотеката е отворена за организирането и на други форми на популяризиране на книгите на българските издатели като представяния на книги, изложби и др. Подобен опит имаме от 1998 г., когато организирахме Изложба-базар на научна литература, където наши гости бяха: Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, Наука и изкуство, Отворено общество, Интержурнал, Албатрос, Фенея, Инфодар и Български център по правата на човека. Те бяха поканени за 1 седмица в библиотеката. Представянето бе с цел продажба, с договорени търговски отстъпки за потребителите. За предоставената изложбена площ библиотеката получи дарения от продукцията на издателствата. Това, което привлича издателите за наши партньори е възможността, да доставяме актуална информация за издадената от тях литература директно на нашата, респективно тяхна читателска аудитория, тъй като нашите потребители са техни потенциални клиенти.

Посредством споразуменията за рекламна дейност с издателствата, се стараем да дадем трибуна в университетските издания, където периодично запознаваме аудиторията с новоизлезлите български книги в областта на научната литература.

Когато говорим за съдбата на българската книга и за набавянето и популяризирането на българската научна литература в библиотеката е важно да се представят и постиженията на Издателския център на НБУ, както и изградените взаимоотношения между библиотеката и издателството. Изданията на Нов български университет следват областите, заложени в академичния профил на Университета – науките за човека и хуманитаристиката, науките за комуникациите и изкуствата. Издателската дейност на НБУ обхваща няколко основни направления:

• учебна и научна литература;
• рекламни и информационни издания;
• периодични издания.

От създаването на университета до днес средната статистика показва, че на всеки 7 дни в НБУ се създава нова книга. Всяка година отделните департаменти публикуват най-новите изследвания в научната област, в която работят. Специален интерес представляват изданията, които излизат под знака на Artes Liberales – поредица от основни книги по общо образование, съвместна инициатива на НБУ и издателство “Планета-3”. Тази година приоритет в издателската политика ще бъдат общоуниверситетските издания. През 2003 г. започна издаването на поредица лекции от семинара “Науката – разбирана и правена”. През същата година бе положено и начало на работата по първия сборник от поредицата “Лекции и слова” – “В градината с розите”, както и на юбилейното издание на албума, посветен на художника Васил Стоилов. Те бяха номинирани на тазгодишния панаир на книгата сред 10-те най-добри книги в България. С гордост можем да отбележим, че албумът посветен на художника Васил Стоилов спечели Специалната награда за най-добре издадена книга на Асоциация българска книга.

Библиотеката и Издателски център развиват отношения на тясно сътрудничество, чрез което да бъдат полезни на своята аудитория. Ежемесечно библиотеката получава от Издателски център най-новите заглавия, които се разпределят за фонда на библиотеката, за постоянната изложба на НБУ и за книгообмен. Първи приоритет от нашата работа е да подсигурим своя фонд, за да може да обезпечим потребностите на нашите читатели. На второ място работим за изграждането и развитието на нашата представителна колекция, която се обособи в постоянна изложба. Тя съществува от 1998 г. и вече наброява около 214 издания. На трето, но не на последно място, се стремим да бъдем достоен и полезен партньор в изграждането на книгообмени отношения с нашите колеги. От две години съществува голям интерес към изданията на НБУ, който ги прави изключително търсени и популярни. За този период наши партньори станаха: библиотеката на СУ “Св. Климент Охридски”, Тракийски университет – Стара Загора, Център за икономическо развитие, Руската академия в Санкт Петербург, а от тази година наш партньор е библиотеката на Велико Търновския университет “Св.Св. Кирил и Методий”. Наши най-нови партньори предстои да станат библиотеката на БАН и библиотеката на Стопанска академия – Свищов.

В заключение искам да отбележа, че въпреки младата възраст на нашата библиотека се стремим да приложим в своята работа опита и традицията в библиотечното дело, който черпим от колегите си, съчетан с новаторство и ентусиазъм в дейността ни. Той ни кара да експериментираме и откриваме нови и нови възможности.

Динамичната среда, в която работим налага не само да разгърнем съществуващите практики, а непрекъснато да търсим алтернативи, за да можем да сме пълноценни и полезни партньори. Стремежът да направим българската книга достъпна за читателите, ни стимулира да използваме новаторски подходи в библиотеката на НБУ, а постигнатите резултати ни мотивира да се усъвършенстваме.

Бележки:

1. Статистически годишник 2002 : С данни за 2001 .- София : НСИ, 2002 .- 700 с
ISSN 1310-7364

2. http://www.nsi.bg/SocialActivities/IzdDejnost2003.htm

Мария Стоянова
Началник отдел “Комплектуване”, НБУ библиотека
mstoianova@nbu.bg

Библиосфера