Директория свободен достъп на списания: Directory of Open Access Journals

Какво е DOAJ?

Директория свободен достъп на списания (Directory of Open Access Journals) е услуга. Тя предлага достъп до качествени научни online списания. Създателите на директорията се стремят да покрият всички безплатни научни изследователски заглавия. Целта на създаване на DOAJ е увеличаването на достъпността до научни списания.

Какви са критериите за подбор на заглавията?

Базата съдържа само пълнотекстови безплатни научни издания, които преминават през изградена схема за контрол на качеството.

• Научни и изследователски теми в списанията;
• Тип на ресурсите: научно-изследователски периодични издания, които публикуват пълнотекстово изследвания и обзори;
• Вид на организациите: академични, правителствени, комерсиални, неправителствени и др.;
• Съдържание: значителна част трябва да се състои от изследвания; цялото съдържание се предоставя пълнотекстово;
• Допуска се формална безплатна регистрация на потребителите;
• Възможност за търсене на ниво метаданни;
• Качествен контрол: издателска група и предварително публикуване на съдържанието;

Как да проверим дали дадено заглавие е налично в DOAJ?

На страница http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals има няколко възможности за търсене на списание. Възможно е директно да се въведе търсенето заглавие, да се прелиства азбучно и да се избере от тематична област. В момента DOAJ са разпределили ресурсите в следните области: аграрни науки и хранително-вкусова промишленост, биология, химия, история и археология, право и политически науки, философия и религии, социални науки, изкуство и архитектура, бизнес и икономика, науки за Земята, лингвистика и литература, математика и статистика, физика и астрономия, технологии и инженерни науки.

Как да намерим статия?

Базата данни разполага със стандартна форма за търсене. Може да се избере търсене по всички полета, заглавие на статия, заглавие на издание, ISSN, автор, ключова дума, резюме. Възможно е да се осъществи и кръстосано търсене.

Координатори: Lund University Libraries, Open Society Institute, The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition

http://www.doaj.org/, 10.01.2005

Библиосфера