2002 №2

Предизвикателства

Пълнотекстовите онлайн бази от данни в структурата на автоматизираните информационни услуги на университетската библиотека
Full-text online databases that are part of the university library automated information services
Радостина Тодорова, Кристина Върбанова-Денчева РЕЗЮМЕ ABSTRACT

За инициативата на OCLC и конгресната библиотека – Collaborative Digital Reference Service
Collaborative Digital Reference Service
Десислава Милушева


Традиции

Библиотечни консорциуми. Опитът на британските университетски библиотеки
Library Consortium. British University Library’s experience
Надя Терзиева

Каталогизирането – между миналото и бъдещето
Cataloging-between past and future
Вергиния Здравкова


Проекти

Проектът „Електронна информация за библиотеките“ и приложението му в библиотеката на НБУ
„Online information for libraries“ project and its usage at New Bulgarian University Library
Радостина Тодорова


Културно наследство

Публицистиката на проф. Иван Саръилиев
Professor Ivan Saruiliev’s publicism
Надежда Александрова


Анонси

2002: Амбициозни планове
2002: Ambitious plan

OCLC Годишен доклад 2000/01
OCLC 2000/01 Annual Report
Джай Джордан

Библиосфера