АВТОРИ

Изисквания към авторите:
Приемат се за обсъждане непубликувани текстове на български или на английски език, които не са депозирани за разглеждане в друго списание. След изтичане на срока за приемане на статии, процесът на рецензиране продължава два месеца. Всички автори се уведомяват по имейл за резултата и за срока на публикуване на одобрените статии. Предоставяйки своя текст, авторът се съгласява статията да бъде публикувана с открит достъп. Той има право на повторно използване на своето произведение, след публикуването му в сп. „Библиocфepa“.

Не се изисква такса за преглед на предложените и публикуване на одобрените статии. Също така не се изплащат хонорари на авторите.

Всички изпратени материали трябва да бъдат оригинални съчинения на авторите. Списанието не допуска публикации на статии с доказано плагиатство по време на тяхното разглеждане. То осъжда остро плагиатството, което се наказва съгласно чл. 172, 173 и 174 на Наказателния кодекс.

Технически указания:
Всички статии се изпращат заедно с резюме, ключови думи и данни за автора в .docx или .odt формат на електронната поща на списанието: bibliosphera@bibliosphere.eu.

Статиите трябва да бъдат представяни в шрифт Times New Roman, 30 реда на страница и 60 знака на ред. Техният обем не трябва да надвишава повече от 15 страници.

Резюмето (максимум 150 думи) и ключовите думи (максимум 7) трябва да бъдат на български и на английски език.

Необходимите данни на автора са име, фамилия, месторабота, електронна поща и телефон.

Цитатите и библиографията трябва да бъдат съобразени с действащия български стандарт за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси БДС ISO 690: 2011.

Автори в списанието:
АЛЕКСАНДРА ТРИФОНОВА завършва през 1998 г. „история“ и „чешки език” в СУ „Св. Кл. Охридски“. През 2007 г. след защита на дисертационен труд на тема „Руско-чешки политически и културни отношения през Х–XIII в.“ получава научно-образователната степен „доктор“. От 1999 до 2010 г. работи в Държавна агенция „Архиви“, Териториална дирекция „Държавен архив“ – София, отдел „Използване и информация“; от 2010 г. заема длъжността „специалист-архивист в ЦДАФ на НБУ.  Сред областите на научните й интереси са проблемите при обработката на лични архивни фондове, историята и развитието на университетските архиви по света, а също и въпроси, свързани с чешко-българските научни и културни връзки и с „българските“ чехи, и не на последно място, теми, засягащи положението на руската научна емиграция в България. Превежда специализирана литература от руски и чешки език. От 2014 г. е член на редакционния колектив на сп. „Родознание“.

ALEXANDRA TRIFONOVA has graduated with ‘History’ and ‘Czech Philology’ in 1998 at Sofia University ‘St. Kl. Ohridski’. In 2007 she received the scientific degree ‘Doctor’ after defending a dissertation on „Russian-Czech Political and Cultural Relations in X-XIII Centuries.“ From 1999 to 2010 she worked at the Archives State Agency, Archives Regional Directorate – Sofia, Department “Information and access“; from 2010 she had been working as a specialist archivist at Documentary and Archival Funds Center, NBU. Her research interests are focused on the processing of personal archives, history and development of the university archives, issues related to the Czech-Bulgarian scientific and cultural relations with the „Bulgarian“ Czechs, and also, issues concerning the status of the Russian scientific emigration in Bulgaria. She also translates literature from Russian and Czech language. Since 2014 Mrs. Trifonova is a member of the editorial team of the journal „Родознание“ (Genealogia).

ВАНЯ ИЛИЕВА е началник отдел “Техническа поддръжка и услуги” в библиотеката на Нов български университет, София. Притежава магистърска степен по библиотечно-информационни науки от СУ “Св. Климент Охридски” и професионална квалификация в областта на комуникациите в бита и бизнеса от Технически университет, София.
e-mail: vruseva@nbu.bg

VANYA ILIEVA has gained experience as System Librarian at the Library of the New Bulgarian University. She has a Master degree in Library and Information Science from the Sofia University “St. Kliment Ohridski” and professional qualification in the field of business and social communication at the Technical University. She specializes in computer systems and technologies.
e-mail: vruseva@nbu.bg

ВЕСЕЛА ПИПКОВА е библиотекар в отдел “Комплектуване и каталогизация” в
библиотеката на НБУ. Притежава магистърска степен по библиотечно-информационни науки от СУ “Св. Климент Охридски”. Професионалните и интереси са насочени към попълването на библиотечните фондове и създаването на колекции; книгообмен с библиотеки в страната и чужбина; аналитико-синтетична обработка; изготвяне на информационни и рекламни материали за ресурси и услуги; организиране на тематични изложби от книги в библиотеката.
e-mail: vpipkova@nbu.bg

VESELA PIPKOVA has gained experience as Librarian in the Acquisition and Cataloging Dept. at the Library of the New Bulgarian University. She has a Master degree in Library and Information Science from the Sofia University “St. Kliment Ohridski”. Her Professional interests are focused on gadering and managing of library collections; supporting ILL; cataloging of the bibliographic materials; preparing of library bulletin “News” and other information materials, related with librarian resources and services, organizing different thematic exhibitions in the library.
e-mail: vpipkova@nbu.bg

ГЕРГАНА МАРТИНОВА е библиотекар в отдел “Библиотечни и информационни услуги”, специализиран библиотекар по публична администрация в библиотеката на НБУ и главен редактор на списание “Библиосфера”. Притежава магистърска степен по библиотечно-информационни науки от СУ “Св. Климент Охридски” и по публична администрация от Нов български университет, професионална квалификация в областта на комуникациите в бита и бизнеса от Технически университет, София. Интересите ú като библиотекар в академичната библиотека на НБУ са свързани с базите данни на български периодични издания.
e-mail: gmartinova@nbu.bg

GERGANA MARTINOVA is Serials Librarian and she is also a Subject Librarian in Public Administration. She is the chief editor of the professional Bibliosphere journal. She has graduated in Library and Information Science from the Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Public Administration at the New Bulgarian University and gained a professional qualification in the field of business and social communication at the Technical University. Her professional engagements and interests are focused primarily on the design and maintenance of databases for Bulgarian periodicals.
e-mail: gmartinova@nbu.bg

ДЕСИСЛАВА МИЛУШЕВА има опит в управление на електронни ресурси, комплектуване на периодични издания и бази данни, изграждане на електронни архиви и депа. Следи новостите при технологичните решения, подпомагащи мениджмънта на периодични издания и електронни ресурси. Пише статии за различни български електронни и печатни издания.
e-mail : dmilusheva@nbu.bg

DESISLAVA MILUSHEVA has an experience in e-resource and serials collection management, acquisition of journals and data bases, building and organizing of repositories and e-tanks. She is focusing on new technological solutions in favor of e-resource and serials management. Some of the author articles are orientated toward the presentation of Bulgarian digital and print editions.
e-mail : dmilusheva@nbu.bg

ДОБРИНКА СТОЙКОВА е доцент по Книгознание, библиотекознание и библиография в Университета по библиотекознание и информационни науки (УниБИТ), катедра „Библиотечен мениджмънт“. Изследователските й интереси са в областта на детските програми за библиотекари, справочната работа, библиотечното обслужване, електронното обучение, професионалното и продължаващото образование. Публикува 6 книги и над 80 студии и статии. Участва с доклади в над 50 национални и международни конференции и работни срещи, провеждани в България, Великобритания, Германия, Русия, Сърбия, Турция и др. Чете лекции по библиотечно-информационно обслужване, услуги за деца и ученици в библиотеките, мениджмънт на публични библиотеки, справочно обслужване на културноисторически обекти, читалището като информационен център, модели на информационна грамотност и др. Владее свободно немски, много добре английски и руски език. Експерт е по методическо осигуряване на обучението в Центъра за професионално обучение (ЦПО) към УниБИТ. Има водеща роля в няколко национални и международни проекти: „Немският опит на партньорство между училището и библиотеките“ (1999); „Търсенето на информация в общността за българските граждани“ (2000); участва на първия проект ABLE (2005); Модератор е на образователните дейности по проект „Развитие на мрежа на центрове за продължаващо обучение на библиотечни организатори, обслужващи малките местни общности“ (2005); DASUN (2011-2015); Ръководител е на проекта на „Редизайн на научни списания в съответствие с показателите на импакт фактор и параметри за постигане на интелигентен растеж в съвременното общество на знанието“ (2015-2017).

DOBRINKA STOYKOVA is an associated professor on Library Studies and Bibliography at University of Library Studies and Information Technologies (ULSIT) in Sofia, Bulgaria, department “Library Management”. Her research interests are: children programs for librarians; reference work; e-learning; continuing education; public libraries services. She has published 6 books, over 80 studies and articles. She has presentations on more than 50 national and international workshops and conferences, hold in Bulgaria, UK, Germany, Russia, Serbia, Turkey etc. She reads lectures on reference and information services; library services; services for children and schoolchildren in libraries; management of public libraries; reference for heritage objects. She knows fluently German, very well English and Russian. She works also at the Vocational training centre (CVT) by ULSIT. She has a leading role on several national and international projects: “German experience of partnership between the school and the libraries” (1999); “Searching community information for Bulgarian citizens” (2000); participated on the ABLE 1 project (2005). She was moderator for education activities on the project “Developing a network of continuing education centres for librarian organizers, serving the small local communities” (2005); DASUN (2011-2015); Project manager of “Redesign of academic journals in accordance with indicators of impact factor and parameters to achieve smart growth in the modern knowledge society” (2015-2017).

dobrinkast46@gmail.com
+359 2 878 71 77 40 mobil
1784 Sofia, 119, Tsarigradsko Shose Blvd.
University for Library Studies and Information Technologies

ЙОАНА АНДРЕЕВА е библиотекар в отдел “Комплектуване и каталогизация”,  Нов български университет. Завършила е “Библиотечно-информационни дейности в Софийски университет. Специализиран библиотекар в области: история на културата, дизайн и архитектура, изящни изкуства, театър.
e-mail : iandreeva@nbu.bg

IOANA ANDREEVA is a librarian of Cataloguing and Acquisition Department at the New Bulgarian University She has graduated in Library and Information sciences from Sofia University. Subject librarian history of culture, design and architecture,fine arts and theatre.
e-mail : iandreeva@nbu.bg

МАРИЯ СТОЯНОВА е библиотекар в отдел “Комплектуване и каталогизация” в Нов български университет. Има магистърска степен по “Public Relations” в Нов български университет. Професионалните интереси са насочени към комплектуването, public relations на организациите в сферата на културата.
e-mail: mstoianova@nbu.bg

MARIA STOYANOVA is a librarian in Cataloguing and Acquisition Department at the New Bulgarian University Library in Sofia, Bulgaria. She has graduated in Public Relations in New Bulgarian University. Her professional interests include acquisition, public relations in culture organization.
e-mail: mstoianova@nbu.bg

МАРИЯ ТОПУЗЛИЕВА е библиотекар в отдел „Комплектуване и каталогизация „, Нов Български Университет. Завършва „Научна информация“ в Институт по Библиотечно дело – София. Интересува се от психология, когнитивна наука, тийм билдинг, стимулиране на библиотечния персонал, работа в екип, обучение на библиотечен персонал и потребители и др.
e-mail:mtopuzlieva@nbu.bg

MARIA TOPUZLIEVA is currently occupied at the Cataloguing and Acquisition Department of the Library of the New Bulgarian University. She has graduated in Information Science at the High School of Library Science and Information Technologies. Her interest are related to psychology, cognitive science, team building, stimulation and building self-confidence of library staff, user and library staff training, etc.
e-mail:mtopuzlieva@nbu.bg

НАДЯ ТЕРЗИЕВА е директор на библиотеката на Нов български университет. Председател е на УС на Български информационен консорциум и координира дейността на еIFL за България. Лектор е в Нов български университет, програма “Университетски мениджмънт”. Завършва магистратура по българска филология във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, магистратура по бизнес администрация в Нов български университет и библиография и научна информация в СУ “Климент Охридски”.

Обучение и специализации: Тесалоники (Гърция) – Изграждане на библиотечни консорциуми в рамките на 4-тата международна коалиция на библиотечните консорциуми, Санкт Петербург (Русия) – Договаряне с доставчици и агрегатори по време на годишната генерална асамблея на националните координатори към eIFL, Портсмутски университет (Великобритания) – набиране на средства, Университет в Мурсия (Испания) – библиотечен мениджмънт, Исла (Браганса, Португалия) – управление на човешките ресурси, Свободен университет (Амстердам, Холандия) – стратегическо планиране, Портсмутски университет (Великобритания) – управление на неправителствени организации.
e-mail: nterzieva@nbu.bg

NADYA TERZIEVA is a Library Director of the New Bulgarian University Library, President of the Bulgarian Information Consortium, Senior Lecturer at the New Bulgarian University of course Information culture fundamentals and National Coordinator “Electronic information for libraries initiative”.

Education: MBA, New Bulgarian University, Sofia; M.Sc. (Bibliography and Scientific Information), Sofia University; M.Phil. (Bulgarian Philology), Veliko Turnovo University.

Additional Training and Specialization: Thessalonica (Gr), Training on libraries’ consortia building, during the 4th International Coalition of Library Consortia in Europe Conference; St. Petersburg (R), Training on vendor and suppliers contracting, during the eIFL Annual General Assembly of Coordinators; Portsmouth University (UK), Training on fund rising policy; University of Murcia (Sp), Training on University Library’s Management; ISLA, Braganca (P), Training of human resources management; Free University, Amsterdam (H), Training on strategic planning; Portsmouth University (UK), Non-profit organizations management;
e-mail: nterzieva@nbu.bg

ПАВЕЛ ИЛИЕВ е компютърен специалист в Стопанска Академия „Д. А. Ценов”. Член е на читалищното настоятелство на ПБЧ „Еленка и Кирил Д. Аврамови” гр. Свищов от 2001 г. Отговаря за финансовата дейност и процесите по автоматизация и модернизация на библиотеката и читалището. Интересите му като компютърен специалист са в областта на уеб технологиите и мултимедията.

The computer specialist PAVEL ILIEV is currently occupied at the “D. A. Tsenov” Academy of Economics. He voluntarily joined the Trustees’ Board of the “Elenka and Kiril D. Avramovi” chitalishte library, Svishtov. He is responsible for the financial management and automation of the library. As a computer specialist he is involved in web technologies and multimedia development and enhancement.

РАДОСТИНА ТОДОРОВА специализира “Интернет и библиотеки” CEU, Будапеща и “Information Technologies in American Libraries” на CEU в СУ “Св. Климент Охридски”. Началник отдел “Библиотечни и информационни услуги” в библиотеката на Нов български университет. Професионалните и интереси са насочени към организация и управление на информационните услуги.
e-mail: rtodorova@nbu.bg

RADOSTINA TODOROVA has an expert class to CEU, Budapest and CEU, SU, in “Information Technologies in American Libraries”. As a Head of the Library Service Department she specializes in organization and management of information services.
e-mail: rtodorova@nbu.bg

РУМЕЛИНА ВАСИЛЕВА е университетски преподавател, изследовател, редактор, участник и ръководител на проектни управленски екипи, оценител на проекти към ФНИ. Доктор е по Теория на научната информация в професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки в УниБИТ. Над 20 години работи като библиотекар в отдел Каталогизация и Ретроконверсия на единния фонд на Университетска библиотека “Св. Климент Охридски” и седем от тях е неин заместник-директор. Работи като старши експерт в отдел Информационни технологии в библиотечната дейност в УБ и ЦА на УНСС (2009-2011) и от 2011 г. е преподавател и доцент в катедра “Библиотечен мениджмънт” на УниБИТ. Автор е на 5 монографии и над 60 научни публикации. Научните ѝ интереси са в областта на библиотечно-информационното осигуряване, наукометрични и библиометрични изследвания и анализи на публикационна активност, многоотраслови бази данни с научна информация, форми на междубиблиотечни взаимодействия, изследвания в областта на информационния мениджмънт, маркетинга, управлението на качеството и на човешките ресурси, стратегиите за информационно търсене и информационната грамотност, лидерство, застъпничество и лобиране, изследвания на Българското възраждане, общественоисторически и културни процеси, езиковедски и литературоведски проучвания в областта на междукултурните европейски влияния. Владее руски и английски език.

RUMELINA VASILEVA is an university professor, researcher, editor, project team participant and manager, evaluator of projects at NSF. She has a Doctor Degree in scientific specialty “Theory of scientific information” in the professional field 3.5. Public Communications and Information Sciences in ULSIT. Over 20 years she was working as a librarian at the Department Cataloging and retrospective conversion in single fund of University Library “St. Kliment Ohridski” and seven of them was being its deputy director. She worked as a senior expert in information technology in library activities at UL and CA of University of National and World Economy (2009-2011) and from 2011 is a lecturer and associate professor in the department of Library Management at the University of Library Studies and Information Technologies. She has published 5 monographs and more than 60 scientific publications. Her scientific interests are in the field of library service and information assurance, scientometric and bibliometric studies and analyzes of publication activity, scientific information databases, interlibrary forms of interactions, research in the field of information management, marketing, quality management and human resources, information search strategies and information literacy, leadership, lobbying and advocacy, studies of the Bulgarian Revival, socio-historical and cultural processes, linguistic and literary studies in the field of cross-cultural influences. She uses Russian and English.

rumivas@gmail.com
+359 2 888 18 07 05 mobil
1784 Sofia, 119, Tsarigradsko Shose Blvd.
University of Library Studies and Information Technologies

СЮЗЪН ШЛЕПЪР e библиотекар периодика към Learning Resources Technology Services (LRTS) на университета в Сейнт Клауд (SCSU), Минесота. Тя има степен по международни връзки от университета в Уискънсин – Мадисън и магистърска степен по библиотекознание от същото висше училище. Нейните професионални интереси включват развитие в области като управление и организация на периодични колекции и научен обмен на знания във връзка с виртуалното обслужване.

SUSAN SCHLEPPER is a Periodicals Librarian at Learning Resources Technology Services (LRTS) of St. Cloud State University (SCSU) in St. Cloud Minnesota. She has an undergraduate degree in International Relations from the University of Wisconsin – Madison and a Master’s of Library Science from the same institution. Her professional interests include developments in the areas of serials and scholarly communication – as well as virtual reference..

Библиосфера