2001 №1

Предизвикателства

Библиотечният уеб сайт – начин на употреба
Library web site – the way of use
Радостина Тодорова, Десислава Милушева, Гергана Мартинова


Традиции

Библиотечният пътеводител като част от информационното пространство
Library guider like a part of information space
Гергана Мартинова


Проекти

Продължаващо обучение за библиотечно развитие
Library’s continuing educating
Надя Терзиева

Продължаващо обучение на библиотечния персонал в библиотеката на НБУ
Library employees’ continuing educating
В. Русева, Е. Петкова


Културно наследство

Документи на културната памет в НБУ
Cultural memory’s documents
Надежда Александрова


Анонси

Дигитална библиотека на компютърното общество
Computer society’s digital library
Ваня Русева

Виртуалната библиотека в Колорадо
Colorado’s virtual library
Brenda Bailey

„Центърът за изследвания“ и управляването на електронните тезиси и дисертации
„Searching center“ and management of electronic thesises and disertations
Robert Bolander

Опознаване на ресурсите от миналото за по-информирано бъдеще
Resources from the past
Joy Jordan

Библиосфера