2011 №15

Редакторски бележки

Какво се случи в годината, в която станахме на 10 години?
What happened when we turned 10 years round?
Гергана Мартинова


Предизвикателства

Социални мрежи в образованието
Пламен Милтенов, Галин Цоков, Гари Шнелерт, Джон Хувър
Social Networking Sites in education
Plamen Miltenoff, Galin Tzokov, Gary Schnellert, John Hoover
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Предизвикателството да пътуваш, да се обучаваш и да се сблъскаш с различното : Фрагменти от Лиеж
The Challenge to travel, study and confront the different : Fragments from Liege, Десислава Милушева РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Традиции

В разговор за приликите и разликите между полските и българските библиотеки с Елжбета Чичевска, Йоана Бугзел, Каролина Майхер
Интервю и превод от полски език Виденка Георгиева, РЕЗЮМЕ
Rozmowa o podobieństwach i różnicach w funkcjonowaniu bibliotek polskich a bułgarskich z Elżbietą Czyżewską, Joanną Bugzel, Karoliną Majcher.
Wywiad i tłumaczenie Widenka Georgiewa, STRESZCZENIE

Сегашно състояние и перспективи : Библиотека на Медицински университет, гр. Плевен
Current State and Perspectives: Library of the Medical University, city of Pleven, Габриел Георгиев РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Литература

Детската агресия в романа на Теодора Димова „Майките“
The children’s aggression in the novel of Theodora Dimova „The Mothers“
Елена Борисова РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

Литературният критик и историк Малчо Николов и неговите „златорожки страници“
The literary critique and historian Malcho Nikolov and his „Zlatorog pages“
Надежда Александрова РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Анонс

Над половин милион статии, свободни за четене и теглене
Early Journal Content on JSTOR

Библиосфера