2014 №18

Редакторски бележки

За четците в библиотеката
Гергана Мартинова
Readers in the Library
Gergana Martinova


Предизвикателства

Международна конференция „The Digitisation Days“ или новите постижения в технологиите за цифровизация на текст
Ваня Русева
The Digitization Days International Conference or the last achievements in digitization
Vanya Ruseva РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

43-та годишна конференция на LIBER „Research Libraries in the 2020 Information Landscape“: Европейски перспективи и българско участие
Радостина Тодорова
LIBER’s 43rd Annual Conference „Research Libraries in the 2020 Landscape“: European perspectives and the Bulgarian participation
Radostina Todorova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

Замъкът на светлината: Националната библиотека на Латвия
Таня Стоянова
The Castle of Light: The National Library of Latvia
Tanya Stoyanova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Традиции

Библиотека „Серхио Питол“ в лицето на главния библиотекар Хуан В. Лабахос Хименес пред сп. „Библиосфера“
Интервюто взе Десислава Милушева
Library „Sergio Pitol“, represented by the Head Librarian Juan V. Labajos Jiménez before the „Bibliosphere“ e-journal
Interview by Desislava Milusheva РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 

Библиотеката и академичното образование по туризъм. Програма „Еразъм” в Университет на Лапландия, Финландия
Мартин Стефанов
The Library and the Academic Education in Tourism. Erasmus Exchange Program at the University of Lapland, Finland
Martin Stefanov РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

Център за документи и архивни фондове на 15 години
Александра Трифонова, ЦДАФ на НБУ
Documentary and Archival Funds Center 15th Anniversary
Alexandra Trifonova, DAFC, NBU РЕЗЮМЕ ABSTRACT

 


Литература

Димчо Дебелянов и П. К. Яворов – неизбежното сравнение
Надежда Александрова
Dimcho Debelyanov and P. K. Yavorov – the inevitable comparison
Nadezhda Alexandrova РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Библиосфера