2009 №11

Предизвикателства

Авторско ли е авторското право в България?
Is copyright of an author actually in Bulgaria?
Здравко Славчев
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Промени и допълнения в основната таблица на Универсалната десетична класификация от 1994 до 2007 г.
Changes and supplements added on the main table of the Universal Decimal System during the period of 1994-2007
Антоанета Димитрова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Традиции

В търсене на по-добри възможности – програма „Коопериран абонамент“ на Български информационен консорциум
Searching of better perspectives of Bulgarian Information Consortium „Cooperative subscription“ programme
Гергана Мартинова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Какво подобрихме в услугите за хора с нарушено зрение?
What did we improve on services for impaired vision?
Интервю с Ивайло Маринов – координатор на библиотечни услуги за незрящи
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Културно наследство

Личните архиви в Нов български университет
The Personal Archives in the New Bulgarian University
Ясен Захариев
РЕЗЮМЕ ABSTRACT

Владимир Василев и голямото говорене за П. К. Яворов
Vladimir Vasilev and his great talking on P. K. Yavorov
Надежда Александрова
РЕЗЮМЕ ABSTRACT


Анонси

Услуга „Достъп извън локалната мрежа“
„Remote access“ service of NBU

Библиосфера