2005 №6

Предизвикателства

Безкабелни мрежи, персонални цифрови асистенти и тяхното прилагане в образованието и библиотеките. Решения, проблеми и задачи
Wireless networks, personal digital assistants and their role in education and libraries. Decisions, problems and tasks
Пламен Милтенов, Гергана Мартинова

Е – обучение и ролята на академичните библиотеки
E – teaching and an academic libraries role
Десислава Милушева, Гергана Мартинова


Традиции

Успешни практики на библиотеката на НБУ за набавяне и популяризиране на българска научна литература
Successful deeds of NBU library regarding getting and popularisationing of bulgarian scientific literature
Мария Стоянова

Международно междубиблиотечно заемане
International interlibrary booking
Весела Пипкова


Културно наследство

Васил Стоилов и Николай Рьорих
Vasil Stoilov and Nikolay Riorih
Надежда Александрова


Анонси

Записи от бразилска е – библиотека, добавени в WorldCat
E-library records, added to WorldCat

Директория свободен достъп на списания: Directory of Open Access Journals
Directory of Open Access Journals

Конгресна библиотека и национална инфраструктура за дигитална информация и програма за опазване на дигитални документи (NDIIPP)
Congress library and national infrastructure about digital information and saving digital documents program

За честването на 100 годишнината на Светослав Рьорих в София
100 years from the birth of Svetoslav Roerich

Библиосфера